זכויות הסטודנטים/ות

חוק זכויות הסטודנט תשס"ז חוקק ב-2007. החוק מפרט את הזכויות הבסיסיות של הסטודנט ומסדיר את היחסים הבסיסיים בין הסטודנט למוסד לרבות רישום ללימודים, בחינות ועבודות, פעילות אגודות הסטודנטים במוסד ועוד. החוק מהווה את הבסיס לתקנונים המוסדיים שקובעים בפירוט את ההתנהלות במוסד האקדמי. לכל מוסד אקדמי תקנון המפורסם לסטודנטים והוא מכתיב את ההתנהלות המתאימה לאותו המוסד. כדי להכיר את זכויותיכם במלואן מומלץ לקרוא ולהכיר את התקנון המוסדי שלכן.

מדי פעם בפעם מתוקן החוק על-מנת להוסיף תקנות אשר יסדירו זכויות סטודנטים נוספות נחוצות, כגון התיקונים שהועברו ב2008 ו2012 בעניין זכויות משרתי מילואים וסטודנטים בתהליכי הורות. התאחדות הסטודנטים שותפה בדיונים אלו ואף מובילה תיקונים נחוצים נוספים לרווחת הסטודנטים בישראל.
בימים אלו אנו פועלים במרץ כדי להשלים את תיקונן של תקנות דומות לסטודנטים וסטודנטיות הנדסאים שלומדים במוסדות להשכלה טכנולוגית. עד להשלמת התהליך, המוסדות להשכלה טכנולוגית מחויבים להעניק את מלוא הזכויות לפי נוסח טיוטת התקנות שפרסם מה"ט בנושא. 
 
אגודות הסטודנטים המקומיות פועלות לשמירה על זכויות הסטודנט במוסד ומסייעת לחוגים השונים במקרים של הפרת זכויות. לדף הקשר עם אגודות הסטודנטים לחצו כאן. לפניות הציבור של התאחדות הסטודנטים לחצו כאן.
 
>>זכויות  לסטודנטים מהחברה הערבית – حقوق للطلاب من المجتمع العربي.

 

סטודנטים/ות עם מוגבלויות
על פי תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות (התאמות נגישות למקומות ציבוריים קיימים שהם מוסדות להשכלה גבוהה ולשרותי השכלה גבוהה שהם נותנים) התשע"ז 2016 , מחויבים מוסדות השכלה גבוהה בהנגשת מבנים תשתיות סביבה ושירותים.
ההנגשה מיועדת לכלל צרכני השירות של הקמפוס: מתעניינים בלימודים, מועמדים, סטודנטים, סגל ואורחים בכנסים ואירועים.
חלק מהתקנות הן דרישות כלליות הדומות במהותן להנגשת מקומות ציבוריים אחרים (למשל : מדשאות, קפיטריה, חנות, כספומט).
וחלקן דרישות מיוחדות – פרטניות הרלוונטיות למוסדות השכלה גבוהה בגלל אופיים הייחודי ( למשל : מיקום חנייה נגישה בקמפוס , הקמת מרכז תמיכה, הנגשת סיורים לימודיים ועוד).
התקנות יכנסו לתוקפן בקמפוס שהוא רשות ציבורית עד 1.11.2018 
בקמפוס שאינו רשות ציבורית עד 1.11.2017
אי עמידה בתקנות עשויה לגרור הוצאת צו ע"י נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים וכן קנסות.
* לקריאה מלאה של תקנות הנגישות ניתן להיכנס לקובץ המצורף או לאתר הנציבות.

לזכותון המלא

סטודנטים עם מוגבלות פסיכיאטרית

“חוק שיקום נכי נפש בקהילה”: נחקק בשנת 2000 ומטרתו לשקוד על שיקומם ושילובם בקהילה של נכי הנפש כדי לאפשר להם להשיג דרגה מרבית אפשרית של עצמאות תפקודית ואיכות חיים, תוך שמירה על כבודם ברוח חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. אדם בעל מוגבלות נפשית המעוניין בקבלת הזכויות וההטבות המגיעות לו מתוקף החוק יפנה למוסד לביטוח לאומי. על הסטודנט להיות מוכר כבעל 40% נכות על רקע פסיכיאטרי על מנת לקבל זכאות לסל השיקום לנפגעי נפש. השכלה נתמכת: ניתנת במסגרת הסל לשיקום נפגעי נפש. שירותי החונכות האקדמית מיועדים לסטודנטים עם מגבלה נפשית, זכאי סל שיקום של משרד הבריאות, הלומדים לפחות חצי תכנית לימודים. התכנית מופעלת ע”י חברת “נתן” בחסות דיקנט הסטודנטים בכל האוניברסיטאות, בטכניון ובמכללת ספיר. בנוסף, ביתר המוסדות האקדמאים ניתן לקבל את השירות באופן פרטי. מטרת התכנית להעניק לסטודנטים חונכות וליווי במטרה לתמוך במהלך הלימודים ולאפשר את הצלחתם. התכנית כוללת חונכות אישית דיסקרטית המסייעת בהתמודדות עם קשיים שעולים במהלך הלימודים.

סטודנטים/ות בשירות מילואים

מידע כללי
ביולי 2012 פורסמו כללי זכויות הסטודנט (התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים) – התשע"ב- 2012, המפרטים זכויות אשר עוגנו בחוק להן זכאים סטודנטים המשרתים במילואים.

עיקרי ההתאמות:
• על כל מוסד למנות רכז מילואים לשם יישום הוראות המוסד ועל מנת לשמש כתובת לסטודנטים.
• נקבעו נוהלי זכאות להיעדרות משיעורים, קורסים מעשיים ובחינות, ולדחיית המועד להגשת מטלות בשל שירות מילואים.
• נקבע כי מוסד יסייע לסטודנט שנעדר להשלים את חומר הלימוד באמצעות הדרכה, חונכות, שיעורי עזר, חומרי עזר וכיו"ב.
• נקבע כי מוסד יהיה רשאי להכיר בשירות מילואים כפעילות מזכה לצורך מלגות, מעונות ונקודות זכות אקדמיות.
על מנת למממש את זכויותיכם – כדאי לפנות לרכז המוסדי ולקבל את כל המידע הרלוונטי. המידע נמצא לרוב באתר האינטרנט של דיקן הסטודנטים במוסד. כמו כן, לאגודות רבות יש גם נציגות סטודנטיאלית האמונה על זכויות המילואימניקים וכדאי לבדוק תמיד גם איתם.

חדשות ועדכונים על קידום זכויות משרתי/ות מילואים
ביוני 2017 הוקם צוות מקצועי של המל"ג, בו חברה ההתאחדות, לבחינת ההתאמות למשרתי המילואים והתאמתם לצרכים בשטח. בין השאר בוחן הצוות הרחבת ההתאמות במקרים של צו 8 ו9, וכן התאמות לבני ובנות זוג של משרתי מילואים. נמשיך לעדכן בהתקדמות העשייה.

להלן העדכונים לשנת 2018- 

סטודנטים הורים ובני זוג למשרתי מילואים: סטודנט או סטודנטית שבן או בת זוגו/ה משרת במילואים בשירות חירום או בנסיבות מיוחדות, ולזוג ילד/ה עד גיל 13, זכאי/ת להקלות בדרישות הנוכחות כדלהלן:

  1. בעת שירות המילואים של בן/בת הזוג, זכאי/ת ההורה שבבית להחמיץ בכל יום שעתיים מיום הלימודים עד לשעה 10:30 ואחרי השעה 15:00 מבלי שחיסורים אלה יפגעו בזכאות הסטודנט/ית לגשת למבחן מסכם או להגיש עבודה מסכמת בקורס. הקלה זו אינה תקפה במקרים של סמינריונים, מעבדות, קורסים מעשיים או סיורים לימודיים.
  2. במקרים של סמינריונים, סדנאות, קורסי הכשרה מעשית וסיורים, יאפשרו מוסדות להשכלה גבוהה לסטודנט/ית שנשאר/ה בבית להשלים את חובותיו/ה ו/או להיות פטור/ה מהם, בגין שירות המילואים של בן/בת הזוג.
  3. עבור על עשרה ימי מילואים של בן/בת הזוג, זכאי/ת הסטודנט/ית שנשאר בבית ליום חופש מבלי שזה ייחשב חיסור. הקלה זו מוגבלת לחמישה ימי לימודים לכל היותר.
  4. סטודנט/ית הורה שבן/בת זוגו/ה יצא/ה לשירות מילואים זכאי/ת גם להתאמות והתחשבות במהלך תקופת המבחנים. למשל, זכאות למועדים מיוחדים ודחייה של מבחנים בכפוף לאילוצים שנוצרו עקב המילואים. כך הדבר גם לגבי עבודות מסכמות בקורסים, אשר מזכות בהארכה במועד הגשתן הסופי בגין אילוץ שנוצר עקב שירות מילואים.
  5. סטודנט/ית הורה שבן/בת זוגו/ה שירת/ה במילואים מעל 150 ימים במהלך לימודיו זכאי/ת להאריך את לימודיו/ה בסמסטר נוסף מבלי שיחויב בתשלום עבור שכר לימוד או תשלומים נוספים.

 

נקודות זכות עבור משרתי מילואים ועבור מעורבות חברתית:

החל משנת הלימודים הקרובה, תשע"ט, סטודנטים המשרתים 14 ימים בשנה לפחות במילואים ולומדים לתואר ראשון במוסד המוכר על-ידי המל"ג יהיו זכאים להכרה בשירות המילואים שלהם כשווה ערך לשתי נקודות זכות. זכות זו ניתנת למימוש רק פעם אחת בתואר וניתן לקבל אותה על-ידי פנייה לרכז המילואים בדקנאט הסטודנטים במוסד. 

תיקון נוסף לחוק זכויות הסטודנט קובע שהחל משנת הלימודים תשע"ט, סטודנטים אשר מתנדבים 30 שעות לפחות בשנת לימודים בגוף שאיננו פוליטי או מפלגתי והוסכם על-ידי המוסד, בהתייעצות עם אגודת הסטודנטים במוסד או עם התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות הארצית, כארגון היציג של הסטודנטים בישראל ובמידה ואין אגודה מכהנת במוסד, יהיו זכאים להכרה בשתי נקודות זכות עבור מעורבות חברתית. המוסד מצדו אחראי למנות רכז שיטפל בהתקשרויות עם הגופים והארגונים בהם יוכרו ההתנדבויות. פנו לאגודה אצלכם במוסד על-מנת לבדוק אם אתם זכאים ולהבטיח את ההכרה בנקודות הזכות! 

 

דחיית שירות מילואים בשל לימודים (ולת"ם)
חשוב לדעת שכל סטודנט רשאי להגיש בקשה לדחיית שירות מילואים פעמיים בשנה, עצמאית או בעזרת דיקן הסטודנטים במוסד.
כדאי לדעת: בקשות תיאום שירות ניתנות מעתה רק באמצעות מייל. טופס בקשת המילואים מחייב אישור פקולטה או צירוף אישור לימודים שנופק עד שבוע לפני תאריך הגשת הטופס.

מתי כדאי להגיש?
אם:
• לא מצאתם פתרון מול המפקד הישיר במילואים
• שירות המילואים מתקיים בתקופת בחינות
• אתם לומדים לפחות 3 קורסים בסמסטר
• נקראתם ליותר מ-21 ימי מילואים

שילחו לפי ההנחיות בפורטל מילואים:
• אישור לימודים
• מערכת שעות
• לוח בחינות

הגשת ולת"מ לניגשים למבחן המתא"ם ניתן להגיש בקשה לתיאום שירות מילואים גם למבחן המתא"ם עבור שירות מילואים שנקבע עד 3 חודשים מיום המבחן. בהצגת: אישור הרשמה למבחן ואישור הרשמה לקורס עזר – במידה ויש.

קישור לאתר ולתם

מקורות מידע נוספים
באתר הביטוח לאומי ניתן למצוא מידע רב אודות הזכאות לתשלום עבור שירות המילואים, חישוב ימי המילואים וכן הטפסים הדרושים.
למעבר ישיר למחשבון המילואים.

סטודנטים יוצאי אתיופיה

סטודנטים/ות בני העדה האתיופית זכאים לסיוע מקיף וייחודי כחלק ממפעל מינוף ההשכלה הגבוהה בקרב יוצאי אתיופיה. הסיוע ניתן כיום על ידי ות"ת בתפעול של פר"ח במסגרת תכנית מרום, לפי קריטריונים מוגדרים והוא כולל בין היתר מימון שכר לימוד מלא, וסיוע אקדמי. למידע מלא על הקריטריונים לזכאות ניתן להיכנס כאן.

סטודנטים/ות עולים

אזרחים עולים או קטינים שנולדו בחוץ לארץ להורה אזרח ישראל, שמעוניינים להשתלב באקדמיה בישראל זכאים לסיוע כספי וליווי של מנהל הסטודנטים והמשרד לקליטת עלייה. למידע נוסף – המנהל לסטודנטים עולים במשרד לקליטת עלייה (המידע ניתן בעברית, באנגלית, ברוסית, בצרפתית ובספרדית).

סטודנטים/ות הורים

 

בשנת 2012 בעקבות תיקון חוק זכויות הסטודנט התשס"ז 2007 ועבודת מטה מאומצת של התאחדות הסטודנטים, אישרה המועצה להשכלה גבוהה את כללי זכויות הסטודנט לגבי התאמות עקב טיפולי פוריות, הריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה.

הכללים מקבעים לראשונה את זכויותיהן האקדמיות של סטודנטיות וסטודנטים שנאלצו להתמודד עם השילוב המורכב בין הורות לרכישת השכלה ללא תמיכה מסודרת מצד המוסדות האקדמיים, וכוללות בין היתר התאמות בבחינות והגשת מטלות, זכאות להיעדרות משיעורים, אפשרות להקפיא את הלימודים, הקמת תשתיות מתאימות לסטודנטיות לאחר לידה והארכת מלגת המחקר לסטודנטיות בחופשת לידה שלא על חשבון תקציבי המחקר. כללים אלו מחייבים את כלל המוסדות האקדמיים להשכלה גבוהה.

ב-2014 האריכה המועצה להשכלה גבוהה את משך חופשת הלידה מארבעה שבועות הקבועות בחוק לשישה שבועות או 30% מהסמסטר- הגבוה מביניהם. ההחלטה מחייבת כמובן היא כל המוסדות האקדמיים. 

בימים אלו אנו פועלים במרץ לאישורן של תקנות זהות עבור סטודנטים וסטודנטיות הלומדים במוסדות להשכלה טכנולוגית תחת פיקוח המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע (מה"ט) שבמשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. עד לאישורן ע"י הכנסת, המכללות הטכנולוגיות מחויבות לפעול בהתאם להנחיות מה"ט המצורפות כאן.

המאבק ליצירת שוויון מגדרי באקדמיה ושבירת תקרת הזכוכית עוד ארוך אך הסדרת זכויותיהן וזכויותיהם של סטודנטיות וסטודנטים בשלבי הורות ראשוניים הינה השלב הראשון להצלחה בשילוב הלא פשוט בין רכישת השכלה גבוהה ויצירת משפחה ואנו ממשיכים לפעול לקידום זכויות נשים ומשפחות צעירות .

לקובץ הזכויות המעודכן לשנת 2018

 
העסקת סטודנטים/ות בשירות המדינה

בנובמבר 2009 הייתה התאחדות הסטודנטים שותפה לחתימת הסכם קיבוצי בין המעסיקים בשירות הציבורי לבין הסתדרות העובדים החדשה בנוגע לסטודנטים המועסקים במגזר הציבורי.

עיקרי ההסכם:

1. תנאי השכר של סטודנטים לתואר שני
* רמת השכר זהה לשל סטודנט לתואר ראשון שנה ג'
* סטודנט לתואר שני יחשב כל מי שלומד לתואר שני ולא סיים את חובותיו לתואר.

2. שעות עבודה
* סטודנט יועסק עד 96 שעות בחודש.

* סטודנט יוכל להיות מועסק עד 120 שעות בחודש בהסכמתו.

3. הפרשות לפנסיה
* יבוצעו הפרשות לקופת גמל (ע"פ בחירת הסטודנט).
* השכר המובטח יכלול את כל רכיבי המשכורת מלבד: החזרי הוצאות, ביגוד, גילום מס, וזקיפת הטבה למס.
* כל חודש יופרש לקופה 12% מהשכר המובטח על-פי החלוקה הבאה: 6%- חשבון תגמולים, 6%- במקום פיצויים.
* מדי חודש המעסיק ינכה משכרו של הסטודנט 5.5% ויעבירם לקופת הגמל.
 
 

לצפייה בהסכם הקיבוצי המלא לחץ כאן

סטודנטים עם לקויות למידה

בשנת 2008 נחקק “חוק זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על-תיכוניים”. לחוק שלוש מטרות: (1) לעגן את זכויותיהם של מועמדים וסטודנטים עם לקויות למידה; (2) להסדיר את העיסוק באבחון לקויות למידה; (3) לקבוע מערך תמיכה לסטודנטים עם לקות למידה.

החוק מקנה לכל סטודנט, תלמיד ומועמד ללימודים את הזכות להתאמות בהליך הקבלה ללימודים כולל מבחני מיון חיצוניים וכן במסגרת לימודיו במוסד העל תיכוני עצמו. הוא חל על מוסדות אקדמיים ומוסדות על-תיכוניים להכשרה או השכלה טכנולוגית, מקצועית, טכנית, תורנית או דתית.

מהי לקות למידה?
לפי החוק לקות למידה היא לקות המשליכה על תהליכים קוגניטיביים, והבאה לידי ביטוי בקשיים משמעותיים שאינם תואמים את הצפוי בגילו של בעל הלקות ברכישת מיומנויות או בשימוש בכישורים של קשב וריכוז, שפה, קריאה, כתיבה, המשגה, תפקוד ניהולי או יכולות חישוביות, חברתיות או רגשיות. ולמעט קשיי למידה הנובעים מאחד או יותר מאלה בלבד: פגיעה חושית, לקויות מוטוריות, מוגבלות שכלית, מוגבלות נפשית או תנאים חיצוניים, כגון: חסך סביבתי, תרבותי או חברתי – כלכלי.

באילו תחומים אפשר לקבל עזרה?
• סיוע בתהליך ההרשמה והרכבת מערכת הלימודים
• עזרה בזיהוי ומיקוד חסמים להצלחה
• פיתוח ושיפור מיומנויות למידה
• תמיכה חברתית ורגשית
• היכרות והתמצאות עם שירותי האוניברסיטה
• תיווך וגישור לגורמים באוניברסיטה – מרצים ומנהלה
• בדיקת הצורך בהתאמות לימודיות
• תיווך וקישור לגורמים מחוץ לאוניברסיטה – צוות סל שיקום וגורמים מטפלים

אבחון מועמדים/סטודנטים כלקויי למידה ומימוש זכויות
החוק אמנם מסדיר את הצורך בהגדרת התאמות אחידות לכל המועמדים, סטודנטים ותלמידים בכלל המוסדות וכן את הצורך במנגנוני הכרה לגבי מהו אבחון מוכר ומיהו מאבחן מוכר, אך התקנות להגדרות אלו טרם תוקנו ע"י הכנסת. לכן, כיום כל מוסד בוחן קבלת אבחון באופן עצמאי, מוסדות אחדים מפנים מועמדים/סטודנטים למכונים פרטיים ועל פי זה מעניקים הקלות וסיוע לסטודנטים עם לקויות למידה.
התאחדות הסטודנטים פועלת באופן שוטף ומתמיד מול הכנסת ומשרדי הממשלה הרלוונטיים להשלמת התקנות בכדי לאפשר לסטודנטים עם לקות למידה לממש את זכויותיהם באופן מלא.

סטודנטים מהחברה החרדית
המועצה להשכלה גבוהה מקנה לסטודנטים בוגרי החינוך החרדי מעטפת אקדמת ותרבותית ייעודית כחלק מתוכנית הנגשת האקדמיה לחברה החרדית. בתכנית החומש של המל"ג להרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה לחרדים נקבעו עיקרי המדיניות לשנים הקרובות וזכויות מיוחדות לחברה זו. חלק מההחלטות שהתקבלו: קיומן של תכניות המח"ר (מכללה חרדית) ופלטפורמות של מוסדות אקדמיים שונים, הגדרת "מיהו חרדי" לעניין הלימודים בתכניות המיוחדות, הקצאת מלגות ייעודיות למגזר המחולקות באמצעות קרן קמ"ח ועוד. 
בנוסף, קיימות מלגות ייעודיות נוספות מגופים שונים, כגון: ידידות טורנטו, מרמנת ועוד. לכלל הזכויות לחרדים ולתכנית החומש המלאה מיום 23.5.17 היכנסו כאן.

* שימו לב! סטודנטים/ות בוגרי/ות החינוך החרדי זכאים/ות לסיוע במימון שכר לימוד כחלק מתכנית החומש להנגשת השכלה גבוהה לחברה החרדית. הסיוע ניתן על ידי ות"ת בתפעול קרן קמח לפי קריטריונים סוציו אקונומיים ובעדיפות לתארים נבחרים. 
לפרטים נוספים, מועדי המלגה והגשת מועמדות כנסו כאן
 
מוסדות לימוד (גברים)
על מנת להתחיל לשלב לימודי תואר, יש  צורך להתחיל בלימודי מכינה כדי להשיג תעודה המחליפה את תעודת הבגרות ובכדי להתחיל את לימודי התואר. ישנם לימודי מכינה של שלוש, ארבע וחמש יחידות לימוד (תלוי איזה תואר אתה מתכנן ללמוד בהמשך).

 
רשימת מוסדות ללימודי מכינה הם: מכללת מבח"ר (מטעת אונ' חיפה), מכון מגיד (אונ' עברית), אונ' בר אילן, המרכז האקדמי לב, הקמפוס החרדי בקרית אונו, מכללת אשקלון, אונ' אריאל בשומרון, קמפוס שטראוס ירושלים.
 
לאחר השלמת את לימודי המכינה, אפשר להתחיל את לימודי התואר. התארים למגזי החרדי הם רבים ומתווספים בכל שנה.
 
לקריאת רשימת התארים הראשונים (גברים) לחצו כאן
לקריאת הרשימה לתואר שני (גברים)  לחצו כאן
 
* רשימת התכניות מתעדכנת מידי שנה ולכן מומלץ לברר ישירות מול כל מוסד איזה מסלולים הוא מציע. חשוב להבהיר כי סטודנט חרדי יכול  לבחור ללמוד בכלל התכניות ובכלל המוסדות לפי רצונו, יכולותיו ושאיפותיו ולקבל את המעטפת האקדמית הייעודית לאוכלוסייה החרדית במוסד בו הוא בחר ללמוד.

מוסדות לימוד נשים
 
על מנת להתחיל לימודי תואר, בלי להתפשר על הרמה הרוחנית, יש צורך להתחיל בלימודי מכינה כדי להשיג תעודה המחליפה את תעודת הבגרות. ישנם לימודי מכינה של שלוש, ארבע וחמש יחידות לימוד. תלוי איזה תואר את מתכננת ללמוד.
 
* רצוי לעבור את המכינה במוסד האקדמי בו את מתכננת ללמוד את התואר. לרוב תעודת המכינה תהיה מוכרת במספר מצומצם של מוסדות אקדמיים שאינם המוסד שהעניק את התעודה ורצוי לברר זאת מראש.
 
רשימת מוסדות ללימודי מכינה הם: מכללת מבח"ר (מטעם אונ' חיפה), אונ' בר אילן, הקמפוס החרדי בקרית אונו, הקמפוס החרדי קרית אונו בירושלים, מכללת אשקלון, המרכז האקדמי לב, קמפוס שטראוס ירושלים.
 
לאחר סיום לימודי המכינה, אפשר להתחיל ללמוד לתואר. התארים בהפרדה מגדרית למגזר החרדי הם רבים. יש מבחר גדול של תארים שנפתחו ובכל שנה מתווספים עוד.
 
לקריאת רשימת התארים הראשונים (נשים) לחצי כאן.
לקריאת רשימת התארים השניים (נשים) לחצי כאן.

 

*רשימת התכניות מתעדכנת מידי שנה ולכן מומלץ לברר ישירות מול כל מוסד איזה מסלולים הוא מציע. חשוב להבהיר כי סטודנטית חרדית יכולה לבחור ללמוד בכלל התכניות ובכלל המוסדות לפי רצונה, יכולותיה ושאיפותיה ולקבל את המעטפת האקדמית הייעודית לאוכלוסייה החרדית מוסד בו היא בחרה ללמוד. 

המועצה להשכלה גבוהה מקדמת תכנית להנגשת ההשכלה הגבוהה לחברה הערבית הדרוזית והצ'רקסית, באמצעות תכנית חומש שמתוקצבת כ- 900 מליון שקל. 

התכנית כוללת כמה פרויקטים שמלווים את הסטודנטים מרגע לפני הלימודים האקדמיים עד להשתלבות השוק התעסוקה. 
הפרויקטים כוללים בין היתר, סדנאות ניהול זמן וכו' חודש לפני תחילת הלימודים, חניכה חברתית ועזרה אקדמית, תגבורים בשפה הערבית במהלך שנות הלימודים, ומרכז הקריירה שעוזר בכתיבת קורות החיים ומציאת מקום עבודה. למידע מלא על תכנית החומש וזכויות ייעודיות לחצו כאן
♂︎ ♀︎ ⚥︎