משרתי/ות מילואים

לוגו התאחדות הסטודנטים
ביולי 2012 פורסמו כללי זכויות הסטודנט (התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים) – התשע"ב- 2012, המפרטים זכויות אשר עוגנו בחוק להן זכאים סטודנטים המשרתים במילואים.

בשנת 2018 נחקק חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית, תשע"ח-2018 אשר מסדיר קבלה של 2 נ"ז בעבור 14 ימי מילואים, ואשר יפורט בהמשך.

עיקר ההתאמות:
• על כל מוסד למנות רכז מילואים לשם יישום הוראות המוסד ועל מנת לשמש כתובת לסטודנטים.
• נקבעו נוהלי זכאות להיעדרות משיעורים, קורסים מעשיים ובחינות, ולדחיית המועד להגשת מטלות בשל שירות מילואים.
• נקבע כי מוסד יסייע לסטודנט שנעדר להשלים את חומר הלימוד באמצעות הדרכה, חונכות, שיעורי עזר, חומרי עזר וכיו"ב.
• נקבע כי מוסד יהיה רשאי להכיר בשירות מילואים כפעילות מזכה לצורך מלגות, מעונות ונקודות זכות אקדמיות.
על מנת לממש את זכויותיכם – כדאי לפנות לרכז המוסדי ולקבל את כל המידע הרלוונטי. המידע נמצא לרוב באתר האינטרנט של דיקן הסטודנטים במוסד. כמו כן, לאגודות רבות יש גם נציגות סטודנטיאלית האמונה על זכויות המילואימניקים וכדאי לבדוק תמיד גם איתם.

להלן העדכונים לשנת 2018-
סטודנטים הורים ובני זוג למשרתי מילואים: סטודנט או סטודנטית שבן או בת זוגו/ה משרת במילואים בשירות חירום או בנסיבות מיוחדות, ולזוג ילד/ה עד גיל 13, זכאי/ת להקלות בדרישות הנוכחות כדלהלן:
בעת שירות המילואים של בן/בת הזוג, זכאי/ת ההורה שבבית להחמיץ בכל יום שעתיים מיום הלימודים עד לשעה 10:30 ואחרי השעה 15:00 מבלי שחיסורים אלה יפגעו בזכאות הסטודנט/ית לגשת למבחן מסכם או להגיש עבודה מסכמת בקורס. הקלה זו אינה תקפה במקרים של סמינריונים, מעבדות, קורסים מעשיים או סיורים לימודיים.
במקרים של סמינריונים, סדנאות, קורסי הכשרה מעשית וסיורים, יאפשרו מוסדות להשכלה גבוהה לסטודנט/ית שנשאר/ה בבית להשלים את חובותיו/ה ו/או להיות פטור/ה מהם, בגין שירות המילואים של בן/בת הזוג.
עבור על עשרה ימי מילואים של בן/בת הזוג, זכאי/ת הסטודנט/ית שנשאר בבית ליום חופש מבלי שזה ייחשב חיסור. הקלה זו מוגבלת לחמישה ימי לימודים לכל היותר.
סטודנט/ית הורה שבן/בת זוגו/ה יצא/ה לשירות מילואים זכאי/ת גם להתאמות והתחשבות במהלך תקופת המבחנים. למשל, זכאות למועדים מיוחדים ודחייה של מבחנים בכפוף לאילוצים שנוצרו עקב המילואים. כך הדבר גם לגבי עבודות מסכמות בקורסים, אשר מזכות בהארכה במועד הגשתן הסופי בגין אילוץ שנוצר עקב שירות מילואים.
סטודנט/ית הורה שבן/בת זוגו/ה שירת/ה במילואים מעל 150 ימים במהלך לימודיו זכאי/ת להאריך את לימודיו/ה בסמסטר נוסף מבלי שיחויב בתשלום עבור שכר לימוד או תשלומים נוספים.

נקודות זכות עבור משרתי מילואים ועבור מעורבות חברתית:
החל משנת 2018 סטודנטים המשרתים 14 ימים בשנה לפחות במילואים ולומדים לתואר ראשון במוסד המוכר על-ידי המל"ג יהיו זכאים להכרה בשירות המילואים שלהם כשווה ערך לשתי נקודות זכות. זכות זו ניתנת למימוש רק פעם אחת בתואר וניתן לקבל אותה על-ידי פנייה לרכז המילואים בדקנאט הסטודנטים במוסד.

תיקון נוסף לחוק זכויות הסטודנט קובע שהחל משנת הלימודים תשע"ט, סטודנטים אשר מתנדבים 30 שעות לפחות בשנת לימודים בגוף שאיננו פוליטי או מפלגתי והוסכם על-ידי המוסד, בהתייעצות עם אגודת הסטודנטים במוסד או עם התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות הארצית, כארגון היציג של הסטודנטים בישראל ובמידה ואין אגודה מכהנת במוסד, יהיו זכאים להכרה בשתי נקודות זכות עבור מעורבות חברתית. המוסד מצדו אחראי למנות רכז שיטפל בהתקשרויות עם הגופים והארגונים בהם יוכרו ההתנדבויות. פנו לאגודה אצלכם במוסד על-מנת לבדוק אם אתם זכאים ולהבטיח את ההכרה בנקודות הזכות.

דחיית שירות מילואים בשל לימודים (ולת"ם)
חשוב לדעת שכל סטודנט רשאי להגיש בקשה לדחיית שירות מילואים פעמיים בשנה, עצמאית או בעזרת דיקן הסטודנטים במוסד.
כדאי לדעת: בקשות תיאום שירות ניתנות מעתה רק באמצעות מייל. טופס בקשת המילואים מחייב אישור פקולטה או צירוף אישור לימודים שנופק עד שבוע לפני תאריך הגשת הטופס.

מתי כדאי להגיש?
אם:

  • לא מצאתם פתרון מול המפקד הישיר במילואים
  • שירות המילואים מתקיים בתקופת בחינות
  • אתם לומדים לפחות 3 קורסים בסמסטר
  • נקראתם ליותר מ-21 ימי מילואים


שלחו לפי ההנחיות בפורטל מילואים:

  • אישור לימודים
  • מערכת שעות
  • לוח בחינות

*הגשת ולת"ם לניגשים למבחן המתא"ם –
ניתן להגיש בקשה לתיאום שירות מילואים גם למבחן המתא"ם עבור שירות מילואים שנקבע עד 3 חודשים מיום המבחן, בהצגת אישור הרשמה למבחן ואישור הרשמה לקורס עזר – במידה ויש.

קישורים חיצוניים-
בודק...