מדיניות פרטיות לעניין בעניין מאגר המידע של אלחון אחזקות בע"מ, שמספרו 700071907

  1. עם הרשמתך לאתר (להלן: "האתר") של אלחון החזקות בע"מ (להלן: "אלחון"), הינך מסכים כי תהיה כפוף לתנאי מדיניות פרטיות לענייני מאגרי מידע זו (להלן: "המדיניות"). יובהר, כי אין בהסכמתך כאמור למדיניות, מלגרוע מכל התחייבות אחרת שקיבלת על עצמך במסגרת הגלישה באתר זה, ובכלל זה תקנון האתר, מדיניות הפרטיות של האתר וכן כל הסכם בעל אופי משפטי אחר שקשור ביחסים בינך לבין אלחון.
  2. הינך מצהיר כי לא חלה עליך כל חובה חוקית או אחרת, למסור את פרטיך האישיים במסגרת הרשמתך לאתר, וכי הינך עושה זאת מתוך רצונך החופשי בלבד. כמו כן, הינך מצהיר כי הינך בעל הכשרות המשפטית להתחייב בפני אלחון בעניין זה.
  3. הרשמתך לאתר מהווה הסכמה מצדך לכך שפרטיך, כפי שהוזנו בעת ההרשמה, וכן, לשיקול דעתה של אלחון, כל מידע אחר שיגיע לידי אלחון מכל מקור שהוא (כל האמורים לעיל, "המידע"), יוחזק מאגר המידע של אלחון אחזקות בע"מ, שמספרו 700071907 או יותר השייך לאלחון, בין אם על ידי אלחון בעצמה, ובין אם באמצעות צד שלישי שאחראי לניהול מאגרי המידע של אלחון. מובהר, כי מעצם הרשמתך לאתר, הינך מסכים לכך שכל המידע, וכן כל מאגר מידע של אלחון, הינם בגדר קניינה של אלחון, ואין במסירתך את המידע מלהעניק לך כל זכות בקשר עם הבעלות על המידע ו/או על המאגר.
  4. השימוש במידע אודותיך במאגר המידע של אלחון, יהיה בעבור המטרות הבאות: (1) דיוור ישיר (של כל חומר שהוא, לרבות חומר שיווקי ופרסומי), שיווק, פרסום, קידום מכירות, וכל פעילות אחרת שמטבעה ומהותה קשורה ו/או דומה לפעילויות המנויות בסעיף (1) זה, וזאת, בכל דרך שהיא, כולל (אך מבלי למצות), בכתב, בטלפון, באמצעות טלמרקטינג, בהודעות (קוליות וכתובות, באמצעות מחשב (בין היתר בדואר אלקטרוני); (2) לצרכי מחקר סטטיסטי פנימי, טיוב השירות וטיוב נתונים; (3) לצרכי תחקור תלונות פנימיות במידת הצורך (כל השימושים המנויים לעיל: "השימושים").
  5. כל שימוש שתבצע אלחון במידע, יהיה בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשל"א-1981. בכלל לזה, המאגר ינוהל בהתאם להוראות ולכללי אבטחת המידע המחויבים בהתאם לכל דין בקשר עם שמירה על כל אחד מהמאגרים של אלחון.
  6. אלחון לא תמסור פרטים שנמסרו על ידך במסגרת הרשמתך לאתר לאף צד שלישי, שלא במסגרת: (1) דרישה המחייבת את אלחון למסור את המידע לפי כל דין; (2) במסגרת השימושים, ולא במידה העולה על הדרוש. יובהר, כי לצורך השימושים, ייתכן ואלחון תמסור חלק מהמידע לצדדים שלישיים – ובכלל זה לצרכי שיווק ודיוור ישיר. אלחון מתחייבת כי מסירת מידע כאמור לצדדים שלישיים במסגרת השימושים, לכל צורך שהוא ובפרט לצרכי דיוור ישיר ושיווק, תיעשה אך ורק לצורך זה, ותוך הקפדה יתרה בנוגע לכך שהמידע שיימסר לאותם צדדים שלישיים יהיה אך ורק בהתאם לצרכים אלו, ולא במידה העולה על הנדרש.
  7. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור במדיניות פרטיות זו, אלחון רשאית לשלוח אליך מפעם לפעם דברי פרסומת בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40) התשס"ח-2008.
  8. הינך מאשר ומסכים, כי השימושים לא יהיו משום פגיעה בזכויותיך, ובכלל זה פגיעה בפרטיות, בהתאם לכל דין, בין היתר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 והוראות חוק המחשבים תשנ"ה-1995 (בהתאמות הנדרשות). הינך מסכים מפורשות להוראות המדיניות, וכן מסכים כי אלחון תבצע את השימושים, ומאשר כאמור כי אין בשימושים משום פגיעה בפרטיות, וכי לא יהיו לך טענות נגד אלחון בעניין זה.
  9. במידה ואינך מעוניין שהמידע יהיה מצוי במאגר, בין אם לעניין אחד מהשימושים המנויים לעיל (ובפרט בכל הנוגע לקבלת פניות באמצעות דיוור ישיר כהגדרת ביטוי זה בחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981), עליך לפנות בנושא זה עם פירוט פנייתך לכתובת הדואר האלקטרוני של אלחון: [email protected]). בהמשך לפנייתך, אלחון תפעל בהתאם להוראות הדין בעניין זה, ובכלל זה במידת הנדרש להסרתך מהמאגר; ובפרט, פרטיך יוסרו מהמאגר לצורך פנייה באמצעות דיוור ישיר במידה והפנייה תהיה בנושא זה, והכול תוך פרק זמן סביר מקבלת הדרישה.
  10. אלחון רשאית לעדכן ולשנות את המדיניות מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. עדכון כאמור יבוצע על גבי האתר, ובמידה ומדובר בשינוי מהותי, גם באמצעות דואר אלקטרוני, ובתנאי, שבמסגרת הרשמתך לאתר, הזנת את פרטי הדואר האלקטרוני שלך.

סטודנטים וסטודנטיות..

משרתי/ות מילואים?
מפונים?
נפגעי פעולות איבה?
בני/בנות זוג של משרתי/ות מילואים?

אנחנו פה לסייע!

השאירו פרטים בטופס הבא ואנחנו נסייע במיצוי זכויות, הנגשת מידע, תמיכה וליווי וכל מה שתצטרכו

בודק...