זכויות אקדמיות

לוגו התאחדות הסטודנטים
בשנת 2007 חוקק חוק זכויות הסטודנט, תשס"ז-2007. החוק מהווה אבן דרך בעיגון זכויות הציבור הסטודנטיאלי באקדמיה והוא מקור ראשוני וחשוב לאכיפת זכויות הסטודנטים/ות בישראל.

1. דמי הרשמה:
בסעיף 10 בחוק זכויות הסטודנט, נקבע כי הרישום ללימודים יהיה תמורת דמי רישום אחידים, סכום זה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלמ"ס והוא יפורסם ע"י המוסדות.
נכון לשנת 2023 המחיר עומד על כ-450 ש"ח. הסכום המדויק ייגבה על ידי המוסדות בהתאם למדד.
חלק ממוסדות הלימוד גובים תשלום עבור טופס ההרשמה (ערכת הרשמה) בנוסף לדמי ההרשמה (כ-45 ש"ח).

2. תנאי קבלה:
מוסד לימוד ראשי לקבוע את הקריטריונים לקבלה לחוגי הלימוד, בתנאי שהם אינם עומדים בניגוד לחוק זכויות הסטודנט ושהינם שוויונים לכלל המועמדים.
עם זאת, החלטת המל"ג מאפשרת למוסדות לקבל עד עשרה אחוז מהסטודנטים המתקבלים לתואר למי שאינם עומדים בתנאי הקבלה של המוסד עצמו.

3. שוויון זכויות ואיסור אפליה בקבלת סטודנט ללימודים:
על פי חוק זכויות הסטודנט, כל אזרח או תושב ישראל זכאי לשוויון הזדמנויות בקבלה ללימודים במוסד להשכלה גבוהה או על – תיכונית.
קיים איסור על המוסדות להשכלה גבוהה להפלות סטודנטים או מועמדים לקבלה ללימודים מטעמים של ארץ המוצא, עדה, רקע חברתי-כלכלי, דת, לאום, מין או מקום מגורים. בנוסף, המועמדים אינם חייבים לספק מידע בטופס הרישום אודות ארץ המוצא, הדת והלאום שלהם.

4. איסור שימוש במידע על מועמד ללימודים במוסדות להשכלה גבוהה שלא לצורך קבלה:
על פי סעיף 11(ב) לחוק זכויות הסטודנט, אסור למוסד להשכלה גבוהה לעשות שימוש במסמכים ונתונים שנמסרו לו על ידי מועמדים לשום צורך מלבד קבלת המועמד ללימודים או לשימוש אחר בהתאם להסכמת המועמד.

5. הפסקת הלימודי התואר הראשון:
על פי סעיף 16 לחוק זכויות הסטודנט, סטודנטים לתואר ראשון זכאים להשעות את לימודיהם מכל סיבה שהיא לתקופה שאינה עולה על שנתיים מבלי שתקופה זו תימנה בשנות לימודיהם לתואר.
במקרים של הפסקת הלימודים, החזרי שכר הלימוד נתונים להחלטת התקנות שנקבעו על ידי מוסדות הלימוד השונים.

1. פרסום מועדי בחינות ומועדי הבחינה:
על פי סעיף 15(א) לחוק זכויות הסטודנט, על המוסדות להשכלה גבוהה לפרסם את מועדי הבחינות סמוך למועד הרישום לקורסים. בנוסף, חובה על המוסד הלימודי להודיע לסטודנט על כל שינוי במועד הבחינה.
לסטודנטים לתואר ראשון ושני קיימות זכות ל-2 מועדי בחינה שקבע המוסד. תנאי הרשמה למועדים יקבעו על ידי המוסדות.

2. עיון הסטודנט במחברת בחינה או עבודה:
הסטודנט זכאי לעיין במחברת הבחינה בה נבחן או בעבודה שהגיש לאחר בדיקתם ופרסום הציון שלהם.
ערעור על ציון בחינה או עבודה:
סטודנט זכאי לערער על ציון של בחינה או עבודה ובתנאי שעיין בבחינה או בעבודה לפני שהגיש את הערעור.

3. סטודנטים זכאים להיבחן במועד מיוחד (נוסף) אם לא ניגשו לבחינה בקורס מסוים בגלל אחת מהסיבות הבאות: מילואים, היריון, לידה, טיפולי פוריות, אימוץ, אימוץ מחו"ל, קבלת ילד כהורה במשפחת אומנה, קבלת ילד כהורה מפונדקאות (הורים מיועדים).
לפי נוהלי מוסדות הלימוד, תינתן לסטודנטים זכות להיבחן במועד מיוחד גם בנסיבות הבאות: מחלה, אשפוז בבית חולים, צום דתי, חגים ומועדים דתיים מוכרים, בחינות חופפות או עוקבות, חתונה, תחרות ספורט ייצוגי, אי נוכחות מרצה או מתרגל בשעת בחינה, 7 ימי אבל על מות קרוב משפחה מדרגה ראשונה.
ייתכנו מקרים חריגים אחרים שבהם המוסד הלימודי יאשר בחינה במועד מיוחד.

זכות טיעון טרם הרשעה בעבירת משמעת או הרחקה מהלימודים:
סטודנט או מועמד ללימודים זכאי להשמיע את טענותיו לפני הרשעתו בעבירת משמעת או הרחקתו מהלימודים על ידי המוסד הלימודי. רשויות המשמעת של המוסד הלימודי אינן רשאיות להתכנס ללא נוכחות הסטודנט בענייננו הן נידונות. 

נציב קבילות הסטודנטים:
על פי סעיף 22 לחוק זכויות הסטודנט, בכל מוסד יהיה נציב קבילות סטודנטים שתפקידו לבדוק ולברר כל תלונה שהתקבלה על ידי סטודנט. הנציב יבדוק את התלונה, יעניק תשובה למתלונן וכן ידווח לראש המוסד בכל שנה על פעולותיו ועל התלונות שהתקבלו. כל סטודנט וכל מועמד במוסד האקדמי רשאים להגיש תלונה לנציב קבילות הסטודנטים. 

 

1. תעודת הסטודנט:
על פי סעיף 13 לחוק זכויות הסטודנט, מוסד או אגודת סטודנטים ינפיקו לכל סטודנט הלומד במוסד תעודת סטודנט. התעודה תשמש את הסטודנט למימוש זכויותיו וכן קבלת הטבות שונות הניתנות לסטודנטים.

2. פרסום כללי משמעת:
המוסד להשכלה גבוהה חייב לפרסם בכל שנת לימודים את כללי המשמעת, לרבות תקנות המשמעת, והעונשים שקבע להתנהגות בנוגע ללימודים במוסד. הפרסום יעשה באתר האינטרנט, בשנתון, בידיעון ועל לוח המודעות המרכזי של המוסד.

קישורים חיצוניים-

סטודנטים וסטודנטיות..

משרתי/ות מילואים?
מפונים?
נפגעי פעולות איבה?
בני/בנות זוג של משרתי/ות מילואים?

אנחנו פה לסייע!

השאירו פרטים בטופס הבא ואנחנו נסייע במיצוי זכויות, הנגשת מידע, תמיכה וליווי וכל מה שתצטרכו

בודק...