תקנון השתתפות בתחרות השקת אתר התאחדות הסטודנטים

 1. תחרות השקת אתר התאחדות הסטודנטים (להלן: "התחרות") נועדה לקדם את אתר האינטרנט (להלן: "האתר") של התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל ע"ר (להלן: "ההתאחדות"), לרגל השקתו.
 2. התחרות מתקיימת ביוזמת התאחדות.
 3. מעצם ההשתתפות בתחרות, כל אחד מהמשתתפים בתחרות (להלן: "משתתף" או "משתתפים", לפי ההקשר) מקבלים ומאשרים כי הם קראו את תקנון זה, ומאשרים את פרטיו.
 4. במסגרת התחרות, יוכנסו על גבי האתר, בעמודים שונים, רכיבים גרפיים בצורות שיוסכמו מראש (כל רכיב כאמור: "רכיב"; וביחד: "הרכיבים"). הרכיבים עשויים להימצא בכל אחד מעמודי האתר. בלחיצה על רכיב, יזין המשתתף את פרטיו האישיים. המשתתף הראשון בזמן שמילא את פרטיו בקשר עם אחד מהרכיבים, יהיה זכאי לקבל פרס (להלן בהתאמה: "הזוכה" ו-"פרס"), בכפוף להוראות סעיף 9 וסעיף 12 להלן.
 5. בתאריך [10.8.23], יפורסמו שמות הזוכים באתר (להלן: "מועד פרסום הזוכים").
 6. יובהר, כי ההתאחדות רשאית לשנות את המועדים המפורטים ע"י הארכתם, אך לא קיצורם, וכן את כל כללי התחרות לעיל ולהלן על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, ובלבד שתודיע על כך למתמודדים באמצעות פרסום השינויים במקום בולט באתר.
 7. ההשתתפות בתחרות תתאפשר לעומדים בכל התנאים בתקנון זה, בכפוף לאמור בסעיף 3 לעיל. הימנעות משתתף, ממילוי אחר אחד או יותר מהתנאים דלעיל ולהלן, תשלול את זכאותו להשתתף בתחרות. 
 8. ההשתתפות בתחרות הינה אישית, ואינה ניתנת להעברה בשום שלב.
 9. כל משתתף זכאי לקבל פרס אחד בלבד, גם אם הוא עומד, לכאורה, בתנאים של קבלת יותר מפרס אחד.
 10. עובדי ההתאחדות ו/או קרובי משפחתם של עובדי ההתאחדות ו/או נותני שירותים של ההתאחדות (ומי מטעמם) לא יהיו רשאים להשתתף בתחרות.
 11. המשתתף לא יפעל באופן העלול לגרום, במישרין או בעקיפין, לפגיעה בתחרות ו/או בהתאחדות ו/או במי מטעמה.
 12. ההתאחדות תמנה צוות של שופטים, אשר ייבחרו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ההתאחדות (להלן: "השופטים"). השיפוט יתבצע אך-ורק על בסיס תנאי תקנון זה, ובכפוף לאמור בסעיפים 4 ו-9 לעיל. 
 13. המשתתף משתתף בתחרות  יעשה כן מיוזמתו ומתוך רצון חופשי ובחירה אחראית ושקולה והכל לאחר שקרא בעיון את הוראות תקנון זה, הבין והסכים לתוכנו. המשתתף, בעצם השתתפותו, מוותר באופן סופי ומוחלט, על כל זכויות ו/או תביעות ו/או דרישות ו/או טענות, אשר עילתן בהשתתפותו ו/או אי השתתפותו בתחרות ו/או בזכייתו ו/או אי זכייתו בפרס הכספי ו/או שימוש ברעיון שיגיש לתחרות, לרבות, בין היתר, בגין פגיעה בפרטיות ו/או מוניטין ו/או שם טוב ו/או לשון הרע ו/או פגיעה ו/או נזק ו/או הפסד רווח ו/או הכנסה ו/או פגיעה בזכויות קניין רוחני לרבות זכויות יוצרים ו/או מבצעים כלשהן, בקשר לרעיון ו/או לכל שימוש בו בתחרות ו/או יחסי ציבור לתחרות ו/או לכל שימוש מסחרי ו/או אחר, לרבות, בגין כל אירוע ו/או נזק, ישיר או תוצאתי, שמקורו בהשתתפותו בתחרות. המשתתף יישא באופן בלעדי וישפה את ההתאחדות או מי מטעמה מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל הוצאה ו/או נזק שייגרם לה ו/או למי מטעמה, בגין טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתועלה נגדה על ידי המשתתף ו/או מי מטעמו ו/או צד ג' כלשהו, על אף האמור בסעיף זה.
 14. ידוע למשתתף כי השתתפותו בתחרות כפופה לזמינות ותקינות רשת האינטרנט ורשת המחשבים, הן אלה שברשותו והן אלה שברשות ההתאחדות. המשתתף לא יהיה רשאי להעלות כל טענה ו/או דרישה שעניינה בטעות, תקלה, איחור או כשל בהשתתפותו בתחרות וכיו"ב.
 15. התחרות תישא פרסים שונים, דוגמת [שובר למגוון הופעות חיות בזאפה, ארוחה מפנקת במסעדת שף, ארוחת בוקר זוגית, כרטיס זוגי לסרט במתחם VIP ועוד..].
  הפרסים יועברו לזוכים תוך 60 יום ממועד פרסום הזוכים.
 16. מובהר בזאת, כי ההתאחדות רשאית בכל עת, מכוח נסיבות שיתעוררו, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובכפוף למסירת הודעה למשתתפים, לשנות את אופן הפרסים ו/או את כמות הפרסים המחולקים ו/או את כמות מקבלי הפרסים ו/או את הפרסים עצמם. 
 17. מובהר בזאת, כי השתתפותו של המשתתף בתחרות ו/או עובדת זכייתו בתחרות ו/או בפרס הכספי, עשויה להיות מסוקרת ומפורסמת באמצעי התקשורת השונים, לרבות טלוויזיה, עיתונות, אתרי אינטרנט, סלולר וכיו"ב, על פי שיקול דעתה הבלעדי של ההתאחדות וכי בהשתתפותו בתחרות מביע המשתתף את הסכמתו לצילום ולפרסום שמו ותמונתו במסגרת הסיקור והפרסום האמורים בארץ ו/או בחו"ל.
 18. כל מס ו/או אגרה ו/או תשלום חובה אחר ו/או כל תמורה נוספת, אשר תוטל ו/או תידרש על הפרס לצורך קבלתו, לרבות על פי חוק, יחולו על הזוכה בלבד וישולם על ידו ובאחריותו הבלעדית. ההתאחדות ו/או מי מטעמה רשאים לנכות במקור כל סכום שחל ו/או יחול על הפרס, שעל פי דין יש לנכותו, אלא אם כן ימציא הזוכה פטור מניכוי מס במקור.
 19. החלטות ההתאחדות ו/או השופטים ו/או מי מטעמם בכל דבר הנוגע לתחרות ו/או אופן עריכתה ו/או בחירת השופטים ו/או המשתתפים ו/או כל החלטה שתתקבל ביחס למשתתפים, בין היתר אך מבלי למצות, בנושא הקשור לפסילת השתתפות מי מהמשתתפים ו/או בחירת הזוכים, תהינה סופיות ובלתי ניתנות לערעור ולמשתתף ו/או מי מטעמו לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כלפי ההתאחדות ו/או כלפי השופטים ו/או מי מטעמם, ביחס לאמור בסעיף זה ובתקנון בכלל.
 20. היה ותימצא סתירה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום אחר ביחס לתחרות, תהיינה הוראותיו של תקנון זה עדיפות ותגברנה על כל פרסום אחר, לכל דבר ועניין.
 21. המשתתף ו/או מי מטעמו לא ישתתפו בראיונות במסגרת כלי התקשורת השונים אודות או בקשר עם התחרות, אלא לאחר קבלת אישור ההתאחדות מראש ובכתב, ולבקשת ההתאחדות, המשתתף ו/או מי מטעמו, ישתפו פעולה עם ההתאחדות, במסגרת פעילות יחסי הציבור והקידום של התחרות וישתתפו באירועי השקה, מסיבות עיתונאים, ראיונות לעיתונות, לטלוויזיה, לרדיו, לאינטרנט, לסלולאר  ולאמצעי ניו מדיה אחרים, השתתפות בצילומי סטילס, השתתפות בצ'טים באינטרנט, פעילויות חוץ מסכיות אחרות, לרבות פעילויות קידומיות ברשתות חברתיות וכיו"ב והכל תוך תיאום לוחות זמנים מוקדם עם המשתתף, לצורך פעילויות אלה וללא תשלום תמורה כלשהי למשתתף ו/או למי מטעמו.
 22. ההתאחדות רשאית להחליט בכל עת לפסול השתתפותו של משתתף (ואם אותו משתתף הינו זוכה, גם לדרוש ממנו את השבת הפרס או כל חלק ממנו, מיד עם דרישתה הראשונה של ההתאחדות) כלשהו אשר יתנהג במהלך התחרות בצורה שאינה הולמת ו/או שימסור פרטים שאינם מלאים ו/או שאינם כולם אמת ו/או שההתאחדות תגלה לגביו פרטים אשר לא יאפשרו את המשך השתתפותו בתחרות ו/או שהשתתפותו בתחרות נעשתה בניגוד לאמור בתקנון זה ו/או תוך מעשה מרמה ו/או מעשה עבירה ו/או מעשה שלא כדין ו/או שהוא נוגד את המוסר וכל זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי של ההתאחדות. המשתתף ו/או מי מטעמו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי ההתאחדות ו/או מי מטעמה בעניין זה.
 23. תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות בתחרות והינו חוזה לכל דבר ועניין. התקנון ממצה זכויות וחובות הצדדים ועצם ההשתתפות בתחרות, מהווה הסכמה מלאה לכל האמור בו. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה, המשתתפים מצהירים בזאת, כי ידוע להם שהחלטות הנוגעות לתחרות על פי תקנון זה, ניתנות על פי הכרעת ההתאחדות ו/או השופטים כקבוע בסעיף 33 לחוק החוזים (חלק כללי) תשל"ג 1973, וכי החלטות ההתאחדות הינן סופיות.
 24. הוראות תקנות זה נוספות על תקנון השימוש באתר, ואינן גורעות ממנו בשום צורה ואופן, והוראות תקנון השימוש באתר, לרבות לעניין מדיניות הפרטיות, חלות על התחרות יחד עם, ולא במקום, הוראות תקנון התחרות.
 25. מובהר, כי התחרות הינה תחרות והזכייה בה אינה קשורה או כרוכה בשום צורה במזל, ואין מדובר בהגרלה, הימור או משחק אסור, על פי כל דין.
 26. שימוש בתקנון זה בלשון יחיד ו/או זכר תתפרש גם כלשון נקבה ו/או רבים ולהיפך, הכול לפי ההקשר.

סטודנטים וסטודנטיות..

משרתי/ות מילואים?
מפונים?
נפגעי פעולות איבה?
בני/בנות זוג של משרתי/ות מילואים?

אנחנו פה לסייע!

השאירו פרטים בטופס הבא ואנחנו נסייע במיצוי זכויות, הנגשת מידע, תמיכה וליווי וכל מה שתצטרכו

בודק...