תקנון ותנאי שימוש

תקנון ותנאי השימוש באתר התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל

1. מבוא

 1. מובהר כי אתר האינטרנט של התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל משמעו האתר אשר כתובתו: www.nuis.co.il, וכל האתרים הקשורים, לרבות (אך לא רק) israel2050.co.il ,tozerethaarez.org.il , ארכיון ההתאחדות, אתרי האינטרנט הקשורים באלחון אחזקות בע"מ, קהילות צעירים תוצרת הארץ, מצויים בבעלותה הבלעדית של התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל, ע"ר 580150100 (להלן: "ההתאחדות").
 2. ההתאחדות שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הוראות תקנון זה על פי שיקול דעתה הבלעדי, ובתוך כך לשנות, לתקן, להוסיף או להסיר חלקים בכל עת. בהתאם לכך, המשך השימוש של הגולש באתר לאחר פרסום שינוי ו/או עדכון התקנון, משמעו אישור פוזיטיבי של הגולש את התיקונים ו/או השינויים ו/או עדכונים.
 3. כתובת דוא"ל ההתאחדות כאמור בתקנון זה משמעו: [email protected].
 4. מעצם שימושו ו/או ביקורו באתר, הגולש באתר (להלן: "הגולש") מאשר ומסכים לכלל תנאי השימוש המפורטים להלן ולתנאים וההגבלות של מדיניות הפרטיות בתקנון זה להלן, לרבות לעניין תנאי הנפקת כרטיס סטודנט או כל שירות אחר כפי שיפורט להלן.

2. מדיניות פרטיות באתר

 1. במסגרת השימוש באתר, יאספו פרטים ומידע על הגולש מסוגים שונים, לרבות (אך לא רק) מידע אשר מאפשר לזהות את הגולש באופן ישיר, או מידע אשר נותן אינדיקציה לגבי המיקום של הגולש, שם, כתובת, גיל או טווח גילאים, תאריך לידה, מין, כתובת דוא"ל, מספרי טלפון, מידע לגבי תחומי העניין של הגולש, שימוש בתוכנות, סוג המחשב, סוג הדפדפן, סוג של מערכת ההפעלה, שם ספק האינטרנט של הגולש מידע לגבי כתובת האתר שמתוכו הגולש התחבר/התקשר לאתר.
 2. לשם הזמנת שירותים, ייתכן שהגולש יידרש לפתוח חשבון אישי של משתמש (להלן: "החשבון") הכולל שם משתמש וסיסמא. בזמן יצירת החשבון, על הגולש לספק ולמסור מידע מדויק ומלא. על הגולש חלה האחריות הבלעדית בנוגע לפעילות המתרחשת בחשבון. על הגולש לשמור על אבטחת שם המשתמש והסיסמא שלו. חל איסור על הגולש להשתמש בחשבון אחר של אדם אחר ללא הרשאה/אישור מאותו אדם/גורם. על הגולש חלה החובה ליידע את האתר באופן מיידי על כל הפרת אבטחה או שימוש שאינו מורשה בחשבונו של הגולש.
 3. בנוסף, על מנת להירשם לפעילויות מסוימות, או כדי לרכוש פעילויות שהינן בתשלום, הגולש עשוי להתבקש לספק בנוסף למידע מספר ופרטי כרטיס האשראי ו/או כרטיס חיוב ו/או פרטים אחרים, לרבות מידע ופרטים רלוונטיים הנוגעים לכרטיס האשראי ו/או כרטיס החיוב. הגולש מסכים להעברת פרטי כרטיס האשראי שלו לספקי שירות עיבוד העסקאות שלה לשם ביצוע החיוב. מובהר כי ההתאחדות אינה שומרת את פרטי כרטיס אשראי בשרתים שלה. במידה שהגולש אינו מעוניין לספק את פרטי כרטיס האשראי או כרטיס החיוב לאתר, הגולש מוזמן ליצור קשר עם ההתאחדות בכתובת דוא"ל ההתאחדות על מנת לברר באם קיימות דרכים אחרות לבצע רכישה.
 4. כל המידע האמור לעיל, לרבות החשבון ופרטי כרטיס האשראי יקרא להלן: "המידע" או "הפרטים האישיים".
 5. במידה שהגולש סבור כי חלה טעות לגבי המידע, כולו או חלק ממנו, רשאי הגולש לפנות בדוא"ל לכתובת ההתאחדות.
 6. ההתאחדות ו/או צד שלישי שיספק לאתר ולהתאחדות שירותים יעשו שימוש במידע, בין היתר אך מבלי למצות: (א) בכדי לספק את השירותים המסופקים באתר ו/או כדי לספק מוצרים הנרכשים על ידי הגולש באתר; (ב) על מנת לשפר את חוויית הגלישה והשימוש באתר בעתיד ו-(ג) על מנת ליצור עמך קשר, במידת הצורך. הגולש מסכים שהשימוש שיעשה במידע לא ייחשב כפגיעה בפרטיות.
 7. הגולש מצהיר, כי ידוע לו שההתאחדות תחזיק, תנהל ותשתמש ללא הגבלת זמן במאגר מידע ובו פרטיו האישיים והוא מצהיר כי אין ולא תהיה לו כל טענה כנגד ההתאחדות ו/או מי מטעמה עקב כך ובלבד שהשימוש בפרטים האישיים יהיה במסגרת ו/או בקשר לפעילות ההתאחדות בלבד ו/או בהתאם להוראות תקנון זה. כמו כן, הגולש נותן בזאת את הסכמתו לכך שהמידע יעובד ויאוחסן בצורה מאובטחת בשרתים המצויים בידי צד ג' בישראל או מחוצה לה.
 8. על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות"), כל אדם זכאי לעיין במידע אודותיו המוחזק ונשמר במאגר מידע כהגדרתו בחוק. על כן, ההתאחדות תאפשר לכל משתמש שהמידע אודותיו נשמר במאגר מידע המנוהל על ידי ההתאחדות, לבקש לעיין במידע זה. משתמש המעוניין בעיון במידע כאמור, יפנה להתאחדות בכתובת דוא"ל ההתאחדות, ובקשתו זו תטופל בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות על-ידי ההתאחדות ו/או מי מטעמה.
 9. בכפוף להרשאה שתינתן על ידי הגולש, וכן לאמור בכל דין, ההתאחדות ומי מטעמה עשויים לשלוח לגולש, הצעת דואר אלקטרוני ו/או מסרונים, הודעות ווטסאפ וכיוצ"ב במסגרתם יוצע לגולש מידע מסוגים שונים, לרבות אך לא רק, מידע בדבר פעילות ההתאחדות, מידע בנוגע לזכאות למלגות, וכן מידע שיווקי ופרסומי, הצעת הטבות שונות לסטודנטים, בקשה להשתתפות בסקר ומידע הנוגע לצדדים שלישיים. הגולש מאשר בזאת כי ההתאחדות לא תחשב לעניין דיוור זה ל"מפרסם", כהגדרתו בסעיף 30 א(א) לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ"ב – 1982 (להלן: "חוק התקשורת"), וכי תחת התנאי שהוא נתן את הרשאתו לתקשורת זו כאמור, לא יהיו לו טענות נגד ההתאחדות בגין הפרת הוראות חוק התקשורת בנושא זה. במידה שהגולש מעוניין שהאתר יפסיק לעשות שימוש במידע האישי אותו סיפק לצורך משלוח הודעות כאמור, יש לשלוח הודעה להתאחדות בכתובת דוא"ל ההתאחדות או בהתאם לקבוע בחוק התקשורת או בכל דין אחר. הגולש מאשר בזאת כי מידע הדרוש להתאחדות לשם ניהול עסקיה ו/או פעילותה – לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצע הגולש באתר יוסיף להישמר במאגרי ההתאחדות על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות לגולש לאחר וככל שזה פנה לשם הפסקת השימוש במידע האישי שלו לשם פנייה אליו.
 10. הגולש נותן הסכמתו לאיסוף ושימוש במידע מזהה שאינו מידע אישי, דוגמת שימוש בתוכנות, סוג המחשב, סוג הדפדפן, סוג של מערכת ההפעלה, שם ספק האינטרנט של הגולש מידע לגבי כתובת האתר שמתוכו הגולש התחבר/התקשר לאתר, וזאת על מנת לשפר את העיצוב והתוכן של האתר ולאפשר לאתר להתאים לגולש, באופן אישי את חוויית הגלישה באתר ו/או על מנת לאבחן באופן אנונימי, כמה זמן שהו מבקרים בכל דף מדפי האתר, כמה מבקרים גלשו באתר וכיצד באפשרות האתר להתאים עצמו בצורה טובה יותר לצרכי הגולשים.
 11. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, הגולש נותן הסכמתו והרשאתו למסירת המידע לצדדי ג' כאשר הדבר יידרש על פי כל דין או כפי שההתאחדות תמצא לנכון על מנת להגן על ההתאחדות ו/או על האתר או להגן על אחרים מפגיעה, כגון במקרים של: צו בית משפט, צו הבאה, כתגובה לדרישה בהתאם לחוק של רשויות החוק או כאשר ההתאחדות סבורה, שמישהו גורם או עומד/צפוי לגרום לפגיעה/הפרעה לזכויות של אדם/גורם אחר.
 12. התאחדות רשאית לשלב באתר גם שימוש בשירותי רשתות חברתיות וזאת כדי להקל על הרישום לאתר או לשם שיפור או התאמה אישית של חווית הגלישה של הגולש באתר או כדי לאפשר לגולש לשתף תוכן מהאתר עם איש קשר ברשתות החברתיות שלו. הגולש מאשר בזאת כי עם מסירת פרטים אודות הרשתות החברתיות שלו, הוא מעניק להתאחדות גישה למידע בנוגע לנתוני הרשת החברתית שלו ו/או לאנשי הקשר של הגולש בשירותי רשתות חברתיות אלה. ככל שהגולש יהא מעונין לבטל הרשאה זו, עליו לבצע התאמות בהגדרות הפרטיות הרלוונטיות של הגולש ישירות אצלו ו/או ברשתות החברתיות שלו. כמו-כן, הגולש מאשר שכל שימוש ברשתות חברתיות כאמור, יהיה בכפוף לתנאי השימוש, תנאי מדיניות הפרטיות וכל מסמך משפטי מחייב אחר החל מעצם השימוש ברשתות החברתיות, ולהתאחדות לא תהיה כל אחריות בגין כל הפרה של תנאים אלו על ידי הגולש, ו/או לכל טענה שתהיה לגולש נגד הרשתות החברתיות, בגין כל תוכן הקיים על גבי רשתות חברתיות כאמור.
 13. האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים אחרים, אשר אינם בשליטת ההתאחדות, ואשר מדיניות הפרטיות שלה אינה חלה לגביהם והגולש יהא אחראי לבדו לגלישה ומסירת מידע באתרים כאמור.בנוסף, מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ובכפוף לכל דין, הגולש מסכים במפורש להעברת המידע ופרטיו האישיים לאגודת הסטודנטים הפועלת במוסד להשכלה גבוהה בו הגולש לומד, וזאת לצורך בדיקת פרטי מלגאים הפועלים מקרב הסטודנטים באותו מוסד ולא לצרכים מסחריים. במידה שהגולש מעוניין שהאתר יפסיק לעשות שימוש במידע ופרטיו האישיים לצורך זה, עליו לשלוח הודעה להתאחדות בכתובת דוא"ל ההתאחדות.

  הגולש מסכים לכך שההתאחדות תשלב באתר cookies שהם למעשה קבצי טקסט הממוקמים על גבי הדיסק הקשיח של מחשב הגולש על ידי שרת האינטרנט של האתר, כדי לשמור ולאחסן את העדפותיו של הגולש וכתוכנת נוחות לצורך חסכון בזמן, לצורך הבנה כיצד משתמשים הגולשים באתר וכן כדי להביא לשיפור התוכן באתר וההתאמה לגולש. באפשרות הגולש לדחות את ההרשאה ל- cookies באמצעות הדפדפן שלו. במידה שהגולש יבחר לדחות את ה- cookies יתכן שיתבקש להירשם מחדש לאתר בכל פעם שהוא יבחר להיכנס מחדש/לבקר באתר.

 14. ההתאחדות רשאית להפעיל באתר חדרי הצ'ט, פורומים, לוחות המודעות, קבוצות דיון וכלים חברתיים אחרים. הגולש נותן בזאת הרשאה מפורשת כי כל מידע אותו הגולש יחשוף ו/או יציג ויעלה יהפוך למידע פומבי עבור משתמשים אחרים אשר יכולים לצפות בו וכן יהפוך למידע זמין, לרכושה הבלעדי של ההתאחדות, וכן מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה באשר לשליטה שלו על המידע ו/או להימצאות המידע, ובכלל זה דרישה מצדו להסיר את המידע, גם כאשר המידע כולל מידע שעשוי להתפרש כמידע אישי.
 15. באחריות הגולש לנקוט בכל אמצעי זהירות רלוונטי, כאשר הוא מחליט לחשוף מידע אישי אודותיו באזורים אלו, המוזכרים לעיל, מכיוון שכל אדם/גורם (לא רק האתר) יכול לעשות שימוש במידע הפומבי שפורסם לצפייה על ידי הגולש.
 16. הגולש מעניק בזאת להתאחדות הרשאה בלתי חוזרת לערוך, לשנות, למחוק ולהסיר תכנים שאופשרו שהועלו על ידו לאתר. על הגולש תחול האחריות הבלעדית בכל הנוגע לתוצאות הנובעות מפרסום תכנים באתר.
 17. ככל שהתכנים שהעלה הגולש מוגנים בזכויות יוצרים או שייכים לצד ג', הרי שכל שהעלאת התכנים לאתר מותנית בקבלת הרישיונות המתאימים, הזכויות, ההסכמות וההרשאות המתאימות להשתמש באתר, בכל פטנט, סימן מסחר, סוד מסחרי, זכויות יוצרים, זכות קניין רוחני אחרת, אשר רלוונטיים לתכנים ובאישורו של כל צד ג' (ככל ונדרש) לעשות שימוש בתוכן השייך לצד ג' ו/או בפרטיו של צד ג'. מובהר כי הפרה של סעיף זה מהווה הפרה יסודית של תנאי השימוש, המקימה עבור ההתאחדות עילות לנקיטת פעולה משפטית נגד הגולש, בין אם טענות נגד ההתאחדות עלו על ידי צד ג' ובין אם לאו, וכי בכל מקרה לא תהיה להתאחדות כל אחריות בגין הפרת זכויותיו של צד ג' שנובעות מפרסומים שפורסמו על ידי הגולש. האחריות בגין כל פרסום שכזה, היא של הגולש בלבד.

3. תנאי השימוש באתר

 1. הגולש יכול לעשות שימוש באתר אך ורק לצורך מטרות שאינן מסחריות ולצורך מטרות חוקיות בלבד. גישת הגולש לשימוש באתר כפופה להגבלות ולתנאים המפורטים להלן. בעצם הגלישה באתר הגולש מסכים ללא כל הגבלה ו/או סייג להיות מחויב על ידי התנאים וההגבלות המפורטים להלן ועל פי כל דין או הוראות חוק החלים בעניין.
 2. חל איסור על הגולש ומי מטעמו להעתיק/להפיץ כל חלק מהאתר לכל מדיה שהיא ללא אישור מראש ובכתב של האתר.
 3. חל איסור על הגולש ומי מטעמו לעשות כל שינוי של כל חלק מהאתר והשימוש באתר יהיה אך ורק למטרה אשר לשמה הוא נועד.
 4. האתר לא יקבל במודע, מידע אישי מכל גורם שהינו מתחת לגיל 18 בניגוד להוראות החוק בעניין וללא אישור הורה/משמורן/אפוטרופוס. אם הגולש מאמין, שילדו או ילד שבחזקתו שהינו מתחת לגיל 18 השיג גישה לאתר ההתאחדות, ללא אישורו של הגולש עליו לפנות להתאחדות בכתובת הדוא"ל של ההתאחדות.
 5. חל איסור על הגולש להשתמש בחשבון אחר של אדם אחר ללא הרשאה/אישור מאותו אדם/גורם. על הגולש חלה החובה ליידע את האתר באופן מיידי על כל הפרת אבטחה או שימוש שאינו מורשה בחשבונו של הגולש. מובהר כי האתר ו/או ההתאחדות לא יהיו אחראים להפסדים ו/או נזקים מכל מין וסוג שהוא, שעלולים להיגרם לגולש על ידי כל שימוש שאינו מורשה בחשבון שנפתח על ידי הגולש.
 6. הגולש מתחייב לא להשתמש או ליצור כל מערכת אוטומטית, בכלל זה (אך לא רק) "רובוטים", "עכבישים", "מחוללים", וירוסים, מערכת לא מקוונת וכיוצא באלה, אשר מאפשרים או עשויים לאפשר גישה לאתר, בין היתר, באופן של משלוח בקשות לשרתי האתר בפרק זמן נתון, או כל מערכת אחרת שאינה מופעלת בידי גולש סביר.
 7. הגולש מתחייב שלא לאסוף כל מידע מזהה אישי לרבות שמות של בעלי חשבונות מהאתר או להשתמש במערכות התקשורת המסופקות על ידי האתר לכל מטרה מסחרית.
 8. הגולש מסכים מצהיר ומתחייב בזאת, שלא:
 1. לפרסם שקרים או מצג שווא שעלולים לגרום נזק להתאחדות/לאתר ו/או לכל גורם הקשור אליהם, או לכל צד שלישי אחר.
 2. להעלות לאתר חומר שאינו חוקי, שקרי, מאיים, פורנוגרפי, פוגעני, מטריד, גזעני או פוגעני או חומר המעודד התנהגות שתיחשב כעבירה פלילית או חומר המפר כל חוק, דין או כל חומר שאינו הולם בכל דרך אחרת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ההתאחדות.
 3. הודעות פרסומיות או הצעות בעלי אופי מסחרי.
 4. להתחזות לאדם אחר.
 1. ההתאחדות רשאית להסיר על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, כל תוכן והגשות או פרסומים של גולשים או צדדי ג' מכל סוג, ללא כל הודעה מוקדמת ו/או שלא לאפשר לגולש או לגוף מסוים גישה לאתר.
 2. הגולש מסכים ומודע לכך שהוא עלול להיחשף להעלאות/פרסומים/תכנים של משתמשים ממגוון מקורות וההתאחדות ו/או כל מי מטעמה אינה אחרית על דיוק, בטחון השימוש, זכויות הקניין הרוחני הנוגעים לתכנים/פרסומים כאמור. כמו כן הגולש מסכים ומודע לכך שהוא עלול להיחשף לתוכן/ העלאות/ פרסומים של משתמשים שאינם מדויקים, שהינם פוגעניים, מגונים, יוצרים התנגדות ועל כן הגולש מסכים לוותר על כל זכות משפטית או על סעדים שיש או שעשויים להיות לגולש נגד ההתאחדות ו/או מי מטעמה על רקע פרסומים אלו.

4. ביצוע הזמנות, רכישות, הזמנת כרטיסי סטודנט והרשמה לקורסי הכשרות

 1. בתקנון זה, גולש המבצע רכישה או הזמנה באתר זה, יקרא להלן "המזמין".
 2. תנאי לביצוע כל הזמנה ו/או רכישה יהא אישורו של המזמין כי הפרטים שהוזנו על ידי המזמין, יישמרו על ידי התאחדות ומי מטעמה במאגרי המידע שלהם, כי להתאחדות ולאתר ניתנת זכות שימוש במידע וכי אין בשמירת המידע כדי הפרת פרטיותו של המזמין. ללא קבלת אישור זה, ההתאחדות ומי מטעמה יהיו פטורים מאספקת ההזמנה ו/או הרכישה למזמין. שמירת המידע והנתונים האישיים יהיו בהתאם להוראות תקנון זה ובכלל זה מדיניות הפרטיות, כפי שיעודכנו מעת לעת.
 3. הגולש מסכים ומודע לכך שהשימוש בכרטיס אשראי ו/או כרטיס חיוב באתר הינו באחריותו הבלעדית, וכי כלל הנוגע ו/או הנובע מכל הקשור בסליקה ו/או חיובו ו/או כל עניין הקשור באמור, איננו באחריות ההתאחדות, אלא באחריותם הבלעדית של המזמין והחברה/חברת כרטיסי האשראי שהנפיקה לגולש את כרטיס החיוב ו/או כרטיס אשראי לפי כל דין. הגולש פוטר בזאת את האתר ו/או את בעליו ו/או את מי מטעם מכל אחריות בגין האמור.
 4. נתונים ומידע הנוגעים לעסקאות המתבצעות על ידי הגולש, באמצעות האתר, ישמרו במאגרי המידע של ההתאחדות וזאת על-מנת שההתאחדות תוכל לספק את השירותים ו/או פעילויות ו/או מוצרים הנרכשים על ידי הגולש.
 5. כלל האמור, חל בשינויים המחויבים גם לעניין נתונים הנמסרים בעת הרשמה לצורך הנפקת כרטיס סטודנט לגולשים אשר הינם סטודנטים, המעוניינים כי יונפקו להם כרטיסי סטודנט. הנפקת כרטיס סטודנט תיעשה באתר:
  https://uniq.activetrail.biz/%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%97%D7%93%D7%95%D7%AA–%D7%94%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D-2022בהתאם להוראות ומדיניות ההתאחדות באשר להנפקת כרטיסים אלה. כרטיס סטודנט יסופק בתוך התקופה הנקובה באתר, בכפוף לעיכובים שאינם בשליטת ההתאחדות או האתר. עד להנפקת כרטיס הסטודנט, ניתן לבקש את ביטול ההזמנה באמצעות דוא"ל לכתובת דוא"ל ההתאחדות. לאחר ההנפקה, לא ניתן לבטל את ההזמנה.
 6. מבלי לפגוע מן האמור בהסכם זה לעיל ולהלן, מוסכם מפורשות כי ההתאחדות ו/או האתר ו/או כל מי מטעמם, אינם אחראיים על נושא סליקת כרטיסי הסטודנט, לשום צורך ועניין, כמו גם לנושא תקינות כרטיסי הסטודנט ו/או כל סוגי ההנחות ו/או ההטבות אותם מעניקים הכרטיסים, ככל שישנם כאלה.
 7. במסגרת האתר, ניתנת לגולש האפשרות להירשם לקורסי הכשרות שמוצעים על-ידי ההתאחדות. רישום לקורסי הכשרות אלו כפופים להוראות תקנון זה, וכן לתקנון ההרשמה והביטול להכשרות של התאחדות הסטודנטים, אותם ניתן למצוא בקישור: https://www.speakingarabic.org.il/tou

5. זכויות קניין רוחני

 1. כלל התוכן באתר הכולל תוכן, מראה, עיצוב של האתר כמו גם סימני המסחר, שמות שירותים, גרפיקה, תמונות, לוגו, שמות שירות, סיסמאות, סלוגנים, צבעים ועיצובים, טקסט, תוכנה, צלילים, מוסיקה קטעי וידאו, שמות המופיעים באתר, סיסמאות, סלוגנים, צבעים ועיצובים, מאגרי מידע, רשימות לקוחות וכיו"ב (להלן: "התוכן") מהווה קניינה הבלעדי של ההתאחדות, על יסוד הדין החל בנושאי קניין רוחני בישראל, ובכלל זה חוק זכות יוצרים, תשס"ח-2007, פקודת סימני מסחר [נוסח חדש], תשל"ב-1972 ו/או כל חוק אחר שחל בנסיבות העניין.
 2. סימני המסחר, שירותי המסחר, סמלילים, לרבות של ההתאחדות (להלן: "סימני המסחר"), בין אם מופעים באתר ובין אם לאו, בין אם הם רשומים כסימני מסחר של ההתאחדות ו/או של כל גורם הקשור להתאחדות, ובין אם לאו, מהווים רכושה הבלעדי של ההתאחדות. כל שימוש בסימני המסחר יעשה בכפוף לאישור מראש ובכתב של ההתאחדות וכל שימוש בתוכן ו/או בסימני המסחר בניגוד לאמור לעיל, מכל מין וסוג שהוא ובכל צורה, לרבות צילום, שחזור, הפצה, העברה, שידור, הצגה, מכירה הינו אסור בתכלית אלא אם כן, ניתנה לגולש הרשאה ספציפית מטעם ההתאחדות מראש ובכתב. שימוש כאמור כשימוש לרעה, וכעוולה מסחרית והפרת זכויות כמשמען לפי כל דין.

6. קישורים לאתרים של צדדים שלישיים

 1. ההתאחדות רשאית לפרסם באתם קישורים לאתרים של צדדים שלישיים שאינם קשורים להתאחדות, ושהתכנים הקיימים בהם אינם קשורים להתאחדות בשום אופן. ההתאחדות ו/או כל גורם הקשור אליה, אינה תומכת, מייצגת או אחראית בנוגע לאתרים ולתוכן הקיים על גביהם. להתאחדות אין כל שליטה ו/או אחראיות ו/או חברות כלשהי לתוכן ו/או למדיניות הפרטיות או להתנהלות באתרים של צדדים שלישיים. ההתאחדות אינה מייצגת ו/או אינה מתחייבת לגבי אמינות התוכן ו/או המידע באתרים של צדדים שלישיים, או מקורות או שרתים ובנוסף ההתאחדות אינה בהכרח תומכת באתרים אלה.
 2. ההתאחדות תהא רשאית לפרסם צדדי ג' באתר. מובהר כי פרסום של צד ג' באתר אינו מהווה המלצה או חוות דעת או הבעת דעה או עידוד, מצד ההתאחדות ו/או מי מטעמה לבצע רכישה של מוצרים ו/או שירותים ואין ולא תהא להתאחדות כל האחריות ו/או חבות בנוגע לתוכן ו/או המידע המוצג בפרסומת.
 3. הגולש מוותר באופן מפורש על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי ההתאחדות ו/או כל גורם הקשור אליה, ככל שבחר לגלוש באתר כלשהו של צד שלישי ו/או לבצע כל פעולה על גבי אתר של צד שלישי, ובכלל זה רכישת שירות או מוצר מצד שלישי. בהתאם, כל טענה שתהיה לגולש נגד צד שלישי כאמור, תופנה כלפי אותו צד שלישי, ולא תהיה לגולש בשום אופן כל טענה נגד ההתאחדות בקשר עם הפרה כלשהי שבוצעה על ידי צד שלישי.

7. הגבלת אחריות

 1. הגולש מצהיר בזאת במפורש על ידיעתו והסכמתו לכך שהשימוש באתר, בכל צורה שהיא, הינו באחריותו הבלעדית. בהתאמה, לא ההתאחדות ו/או מי מטעמה, לרבות עובדיה, סוכניה, צדדים שלישיים, ספקי תוכן, זכיינים, בעלי רישיונות (כולם יקראו ביחד להלן: "צדדי ההתאחדות") אינם מתחייבים לכך או אחראיים על כך שהאתר יפעל ללא הפרעות ושגיאות. כמו כן צדדי ההתאחדות אינם אחראיים בשום אופן או צורה, בכל אחריות שהיא, לגבי התוצאות העלולות לנבוע משימוש באתר או לגבי הדיוק של המידע, האמינות של התוכן ושל כל מידע וכל שירות המסופק/הניתן באמצעות האתר.
 2. האתר מסופק " AS IS " כמות שהוא וכפי זמינותה "AS AVAILABLE", ללא כל אחריות מכל סוג שהוא במפורש או במשתמע, לרבות אך לא רק, אחריות בנוגע לסחירות או התאמה למטרה מסוימת מלבד אחריות המובעת באופן מלא.
 3. הפטור מאחריות כאמור חל ויחול בנוגע לכל נזק או פגיעה שעלולים להיגרם לרבות (אך לא רק) ביצוע כושל, טעות, שגיאה, השמטה, כשל, הפסקה בתקשורת, שיהוי, עיכוב בתקשורת, וירוס מחשב, כשל של התקשורת הקווית, גניבה או הרס או גישה בלתי מורשית, ו/או לנזק מכל סוג אחר שנגרם או עלול להיגרם לגולש ומי מטעמו, והגולש יהא אחראי בלעדית לכל תוצאה ו/או נזק עקב הגלישה ו/או השימוש באתר.
 4. בשום מקרה, ההתאחדות או צדדי ההתאחדות או כל אדם/ישות המעורבים ביצירת/הפקת או הפצת האתר לא יהיו אחראים לנזקים מכל מין וסוג שהוא, לרבות נזקים עקיפים, מקריים, מיוחדים, תוצאתיים או עונשיים שעלולים להיווצר כתוצאה משימוש באתר או מחוסר היכולת להשתמש באתר. הגולש מאשר שהוראות פסקה זו/סעיף זה, יחולו על כל האתר ועל כל תוכן הקיים על גבי האתר, ללא קשר למקור התוכן, וכן על כל מקרה בו האתר אינו זמין לגלישה מכל סיבה שהיא.
 5. בנוסף לתנאים שפורטו לעיל, ההתאחדות וצדדי ההתאחדות לא ישאו באחריות, ללא קשר לסיבה או למשך הזמן בנוגע לכל טעות, אי דיוקים, השמטות או פגמים אחרים. לא יהיו אחראים לגבי נכונות המידע באתר או לכל עיכוב או הפרעה בשידור וכן במסירת המידע לגולש או לכל טענה ו/או נזק ו/או הפסד שעלולים להיווצר/ להיגרם כתוצאה מכך. אף צד מצדדי ההתאחדות, לא ישא באחריות לכל תלונה/טענה/תביעה של צד שלישי או לגבי הפסדים מכל סוג, לרבות אך לא רק, איבוד רווחים, פיצויים עונשיים או הפסדים תוצאתיים.
 6. כאמור, בהקשר של ביצוע רכישות ו/או עסקאות באמצעות האתר, בשום מקרה, ההתאחדות לא תישא באחריות לנזקים ישירים או עקיפים אשר עשויים להיגרם לגולש כתוצאה ממסירת מידע באתר אודות כרטיס אשראי שברשותו ו/או כתוצאה מחיוב כספי אשר בוצע בגין רכישה אשר ביצע הגולש באמצעות האתר והגולש פוטר בזה את ההתאחדות מכל אחריות כאמור ויהיה מנוע מלהפנות כלפי ההתאחדות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בהקשר זה.
 7. מעת לעת, יתאפשר לגולשים באתר להנות מהטבות שונות בקשר עם מוצרים ו/או שירותים המסופקים על ידי צדדים שלישיים (להלן: "הספקים"). התקשרותו של הגולש עם אותם ספקים הינה באחריות המלאה והבלעדית של הגולש. בשום מקרה, ההתאחדות לא תישא באחריות למתן השירותים כאמור ו/או לנזקים ישירים ו/או עקיפים אשר עשויים להיגרם לגולש כתוצאה מהתקשרותו עם אותם ספקים והגולש פוטר בזה את ההתאחדות מכל אחריות כאמור ויהיה מנוע מלהפנות כלפי ההתאחדות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בהקשר זה.
 8. במידה ועל אף האמור, ייקבע על ידי ערכאה מוסמכת כי להתאחדות ישנה אחריות כלשהי, על פי דין או הסכם, כלפי הגולש, אזי מובהר כי אחריות זו מוגבלת עד לכדי גובה התמורה שהתקבלה על ידי ההתאחדות מהגולש.

8. פיצוי

 1. הגולש מסכים מראש ומתחייב בזאת לשפות ולפצות את ההתאחדות ו/או מי מטעמה בגין כל טענה, נזק, חובות, הפסדים, התחייבויות, עלויות והוצאות לרבות, אך לא רק, שכר טרחת עו"ד הנובעים מאחד או יותר מן המקרים הבאים:
  1. הפרת תנאי כלשהו מתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, על ידי הגולש.
  2. כאשר הגולש הפר זכות של צד שלישי לרבות אך לא רק זכות יוצרים, זכות קניינית או זכות פרטיות.
  3. במקרה בו שימוש הגולש באתר גרם נזק לצד שלישי.

9. כללי

 1. כלל האמור להלן לגבי יחיד זכר מיועד גם לנקבה והשימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד.
 2. מדיניות זו והחובות המשפטיות/החוקיות החלות על האתר הינן כפופות לחוקי מדינת ישראל ללא קשר למיקומו של הגולש. כל טענה ו/או תלונה תוגש ותתברר בישראל בלבד בבתי המשפט המוסמכים הממוקמים בסמכות שיפוטית של מדינת ישראל, במחוז מרכז בלבד.
 3. בכל מחלוקת מכל סוג יחול הדין המהותי של מדינת ישראל ללא קשר למקום הגלישה. סמכות שיפוט כל טענה או מחלוקת או סכסוך משפטי בין הגולש להתאחדות ו/או כל גורם הקשור אליה הנובעת מהאתר, תידון באופן בלעדי על ידי בית משפט המוסמך במחוז תל אביב.
 4. אם הוראה מסויימת של תקנון זה, תיחשב כלא חוקית בהתאם להחלטה של בית משפט מוסמך, התקיפה של הוראה כאמור, לא תפגע בתוקף של שאר ההוראות של התקנון אשר תיוותרנה בעלות תוקף מלא.
 5. שום ויתור של ההתאחדות ו/או מי מטעמה, על כל הוראה ו/או תנאי בתקנון לא יחשב כוויתור נוסף או מתמשך על תנאי כזה או אחר או על כל מונח אחר, ואי אכיפת הוראה מסוימת מהתקנון לא תחשב כויתור על הזכות.
 6. ההתאחדות תהיה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה המוחלט והבלעדי, להמחות כל חלק מזכויותיה וחובותיה על פי תקנון זה, ובמקרה זה כל האמור או חלק מהאמור, לפי העניין, ביחס להתאחדות בתקנון זה, יחול על הגורם אליו המחתה ההתאחדות את זכויותיה וחובותיה כאמור.

סטודנטים וסטודנטיות..

משרתי/ות מילואים?
מפונים?
נפגעי פעולות איבה?
בני/בנות זוג של משרתי/ות מילואים?

אנחנו פה לסייע!

השאירו פרטים בטופס הבא ואנחנו נסייע במיצוי זכויות, הנגשת מידע, תמיכה וליווי וכל מה שתצטרכו

בודק...