מלגאי/ת "עורף ברזל" יקר/ה,

הזכאות לתוספת ממפעל הפיס תינתן לסטודנטים/ות העומדים בכל הקריטריונים כמפורט להלן:

  1. אינך מקבל/ת מלגה אחרת ממפעל הפיס עבור שנת הלימודים הנוכחית (תשפ"ד)
  2. הינך סטודנט/ית לתואר ראשון או שני בלבד
  3. את/ה עתיד/ה לבצע במסגרת שנת הפעילות את מלוא שעות ההתנדבות לפי דרישת המלגה (130 שעות)
  4. הנך אזרח/ית ישראל


אם אינן עומד באחד מהקריטריונים הללו אנא הימנע להירשם למענק.

כתנאי לקבלת המלגה הנך מתבקש/ת למלא בטופס זה את כל הפרטים הנדרשים עד לתאריך
07/04/2024.

ע"פ דרישת מפעל הפיס- יש למלא את הטופס הנ"ל בעברית בלבד

ההרשמה סגורה לא ניתן להירשם יותר לאחר מועד 7.4

יש להוסיף אסמכתא של אישור בעלות חשבון בנק | פורמט קובץ pdf, jpg, png, jpeg בלבד
כתב הצהרה והתחייבות של מילגאי/ת לשנת הלימודים תשפ"ד 2023-2024
אני הח"מ מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:

2 עמידה בתנאי הסף של המיזם:
2.1 במהלך שנת הלימודים האקדמית תשפ"ד אלמד באחת המסגרות הבאות:
    2.1.1 תואר אקדמי (ראשון או שני) המוכר ע"י המל"ג (רשימת המוסדות הקובעת לעניין זה הינה הרשימה המפורסמת באתר המועצה להשכלה גבוהה).
    2.1.2 לימודי תעודת הוראה המוכרת ע"י המל"ג במוסד המוכר ע"י המל"ג.
    2.1.3 לימודי הנדסאי במוסד המוכר ע"י מה"ט.
    2.1.4 בבתי ספר על תיכוניים לאמנויות המוכרים ע"י משרד התרבות והספורט.
    2.1.5 מוסד להכשרת עובדי הוראה בישראל, המפוקח ע"י משרד החינוך.
    2.2 במהלך שנת הלימודים האקדמית תשפ"ד ועד לא יאוחר מיום 31/07/24 אבצע התנדבות חברתית בהיקף של 130 שעות, בהתאם לדרישות מנהל התכנית.
2.3 הנני אזרח ישראלי.
2.4 איני מקבל כפל מלגות ממפעל הפיס בשנת הלימודים תשפ"ד.
3. חשבון הבנק לצורך העברת תשלומי המלגה:
ידוע לי כי את תשלומי המלגה ניתן להעביר אך ורק לחשבון בנק הרשום על שמי, וכי לא ניתן בשום אופן להעבירם לחשבון בנק אחר שאינו רשום על שמי. פרטי חשבון הבנק שלי הינם:

דיווח על שינויים:
4. דיווח על שינויים:
אם יחול שינוי כלשהו בפרטי חשבון הבנק שלעיל, הנני מתחייב להודיע על כך באופן מידי למנהל תכנית המלגות, בצירוף אסמכתא המעידה על שינוי פרטי החשבון.
אם יחול שינוי בפרט אחר מהפרטים שמסרתי (לרבות שינוי בתחום הלימודים ו/או במוסד האקדמי בו אני לומד ו/או בכתובת הדוא"ל שלי) , אודיע על כך למנהל תכנית המלגות, תוך 7 ימים מיום שיוודע לי על השינוי.
5. תנאים לתשלום המלגה:
ידוע לי כי תשלום המלגה מותנה בעמידתי בתנאי הסף, בקיום מלוא התחייבויותיי, במסירת נתונים נכונים, בהמצאת כל המסמכים הנדרשים ובחתימתי על כתב זה.
אתם תהיו רשאים לבטל את זכאותי למלגה ו/או להפסיק לאלתר את תשלומי המלגה ו/או לקבל ממני החזר של תשלומי מלגה שכבר הועברו לחשבוני, בכל המקרים הבאים:
    5.1 אם לא אעמוד בתנאי הסף.
    5.2 אם לא אעמוד באיזו מהתחייבויותיי הנ"ל, במועדים שנקצבו על ידכם.
    5.3 אם איזה מהנתונים שנמסרו על ידי לעיל , יתברר כבלתי נכון.
    5.4 אם יחול שינוי בנתונים שנמסרו על ידי והשינוי יפסיק את עמידתי בתנאי הסף ו/או את זכאותי לקבלת מלגה מכל סיבה אחרת.
    5.5 אם לא אחתום על כתב זה ו/או לא אמציא מסמך נדרש, במועדים שנקצבו על ידכם.
6. מען למשלוח הודעות:
הודעותיי יישלחו אליכם לכתובת דוא"ל של מנהל תכנית המלגות, כמפורט לעיל. ידוע לי, כי כל הודעה ו/או עדכון במסגרת המיזם, יישלחו לכתובת הדוא"ל שמסרתי לעיל בכתב התחייבות זה.
7. ויתור על חסיון המידע
    7.1. הנני מוותר בזאת על חיסיון המידע אודות לימודיי פרטיי והתחייבויותיי כפי שנמסרו לעיל ומסכים כי המוסד בו אני לומד וכל גוף אחר, ימסרו לכם ולמנהל תכנית המלגות , כל מידע הרלוונטי לפרטים ולהתחייבויותיי דלעיל ולתשלום המלגה על ידכם ו/או ע"י מנהל תכנית המלגות.
    7.2. הנני מסכים ומאשר בזאת במפורש כי כל המידע שנמסר על ידי למפעל הפיס במסגרת בקשתי למלגה:
    7.2.1. יישמר במאגר מידע של מפעל הפיס והתאחדות הסטודנטים והסטודנטיות הארצית;
    7.2.2. נמסר מרצוני החופשי ובהסכמתי, מבלי שמוטלת עליי חובה חוקית כלשהי לעשות כן;
    7.2.3. מפעל הפיס יהיה רשאי להשתמש במידע שהתקבל ממני למטרות שונות, לרבות פנייה בדיוור ישיר, או פנייה ישירה אלי במגוון אמצעי תקשורת.
הנני מצהיר כי כל הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים וכי הנני מסכים לכל הכללים שנקבעו ויקבעו ע"י מנהל תכנית המלגות וע"י מפעל הפיס, בכל הקשור לזכאותי לקבלת המלגה.
חתימת מגיש/ת הבקשה

סטודנטים וסטודנטיות..

משרתי/ות מילואים?
מפונים?
נפגעי פעולות איבה?
בני/בנות זוג של משרתי/ות מילואים?

אנחנו פה לסייע!

השאירו פרטים בטופס הבא ואנחנו נסייע במיצוי זכויות, הנגשת מידע, תמיכה וליווי וכל מה שתצטרכו

בודק...