תקנון פעילות סקר הסטודנט 2023

מבוא  

 1. התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל – ארגון ארצי יציג, ע"ר (להלן:" ההתאחדות") עורכת מפעם לפעם סקרים, לצורך איסוף נתונים הקשורים לסטודנטים בישראל. סקר הסטודנט, מתבצע באמצעות האינטרנט החל מיום 7.2023-17.9.2023 (להלן בהתאמה:" סקר הסטודנט" או "הסקר" ו- "תקופת סקר הסטודנט"), במסגרתו ייאספו נתונים הסטודנטים, בהתאם להוראות תקנון זה ובהתאם לתנאים נוספים אשר יפורסמו באתר האינטרנט, כהגדרתו להלן.
 2. תקנון זה כמוהו כהסכם בין המשתתפים, כהגדרתם להלן, לבין ההתאחדות בכל העניינים המפורטים בתקנון זה להלן, והשתתפות בפעילות כמפורט בתקנון זה, כמוה כאישור תקנון זה על ידי כל משתתף בפועל.
 3. מטרת הסקר הינה לאסוף נתונים בתחומים שונים הנוגעים לחיי הסטודנטים בקמפוס ומחוצה לו. הנתונים שיאספו באמצעות הסקר יסייעו להתאחדות ולאגודות הסטודנטים השונות בארץ, בפועלן, באספקת שירותים לרווחת הסטודנטים ובקידום מערכת ההשכלה הגבוהה בכללותה.
 4. לצורך עידוד ההשתתפות בסקר, תערוך ההתאחדות פעילות נושאת פרס בין המשתתפים בסקר הסטודנט, והכל בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה (להלן:" הפעילות").
 5. הגדרות :

בתקנון זה תהיינה למילים המופיעות להלן, הפירושים המופיעים לצידן:     

 • "סטודנטים" – סטודנטים משמעם והגדרתם בחוק זכויות הסטודנט, תשס"ז-2007, אשר מחזיקים באישור לימודים במוסד להשכלה גבוהה בישראל, תקף למועד ההרשמה להשתתפות בפעילות, לפי תקנון זה להלן.
 • "האגודות" – אגודות הסטודנטים השונות הפועלות אצל המוסדות להשכלה גבוהה בישראל.
 • "המשתתפים" – סטודנטים מעל גיל 18, אשר מילאו את שאלון סקר הסטודנט באופן מלא, מילאו את פרטיהם באופן מלא, מילאו אחר כלל ההוראות הנדרשות לצורך הרשמה והשתתפות בפעילות, בהתאם להוראות המופיעות באתר, כהגדרתו להלן ,ובהתאם להגדרות והוראות תקנון זה – הכל באופן מלא ובמועד.
 • "תקופת סקר הסטודנט" – החל מיום 9.7.2023-17.9.2023 ההתאחדות תהא רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת סקר הסטודנט על פי שיקול דעתה הבלעדי על פי החוק ובכפוף לפרסום הודעה בדבר השינוי בתקופת סקר הסטודנט באותה הדרך בה פורסמה ההודעה הראשונה.
 • "נציגי ההתאחדות" – מנהל תחום מחקר ורכזת המחקר בהתאחדות הסטודנטים והסטודנטיות.
 • "הפעילות" – במהלך תקופת סקר הסטודנט תפורסם בסוף סקר הסטודנט שאלת בונוס (להלן:" שאלת הבונוס") אשר המשתתף אשר יענה את התשובה המשמעותית והמחכימה ביותר, במסגרת 300 תווים, לדעת נציגי ההתאחדות, יזכה בפרס, כהגדרתו להלן.   
 • "הפרס" – לזוכה בפעילות תינתן האפשרות לבחור פרס אחד מתוך שני הפרסים הבאים: 
 1. שובר לכרטיס טיסה לאירופה
 2. טלפון סלולרי Apple iPhone 14 128GB
  • "הזוכה" – המשתתף בפעילות אשר ענה שאלת הבונוס המופיעה בסוף סקר הסטודנט ושתשובתו נבחרה על ידי נציגי ההתאחדות כתשובה המשמעותית והמחכימה ביותר לשאלת הבונוס.
  • "התנאים" – תקנון זה וכל תנאי נוסף שיפורסם באתר האינטרנט שבאמצעותו יערך סקר הסטודנט.

אופן עריכת הסקר 

 1. הסקר יערך באמצעות האינטרנט. לצורך עריכת הסקר באופן מקצועי, תשתמש ההתאחדות בשירותיו של מכון המחקר "מאגר מוחות" עבור סקר הסטודנט (להלן:" מכון המחקר"). קישורים אינטרנטיים לאתר האינטרנט באמצעותו ייערך הסקר, יימסר להתאחדות על ידי מכון המחקר (להלן:" הקישור", להלן:" האתר"). באתר יופיע שאלון עליו יצטרכו הסטודנטים לענות (להלן:" השאלון"). הקישור יופץ על ידי ההתאחדות לאגודות, ובאחריות האגודות להפיץ את הקישור באמצעות דוא"ל לסטודנטים הרשומים אצלן כחברי אגודה.  כמו כן, תדאג ההתאחדות לעדכן באתר האינטרנט הרשמי שלה ובדף הפייסבוק הרשמי שלה את המידע אודות הסקר.  

תנאי ההשתתפות בפעילות  

 1. המשתתפים בפעילות יהיו הסטודנטים אשר מילאו אחר כלל התנאים והשיבו לכל השאלות המופיעות בסקר הסטודנט, לרבות על שאלת הבונוס.
 2. לא ישתתפו בהגרלות חברי הנהלת ההתאחדות, עובדי ההתאחדות, גופי הביקורת, מכון המחקר ומי מעובדיו, יו"ר ועובדי אגודות הסטודנטים, מנהלים, שותפיהם, עובדיהם ובני משפחותיהם של כל האמורים לעיל (בני זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות.)
 3. הרישום לפעילות יעשה באמצעות הזנת פרטים אישיים באתר האינטרנט לרבות מספרי תעודות הזהות של הסטודנטים, לפי העניין, ואישור תקנון זה. לאחר מילוי כל אלה ואישור התקנון כאמור, על מספרי תעודות הזהות של הסטודנטים, אשר ישיבו לשאלות סקר הסטודנט במלואן, להיקלט בקובץ נתונים ייעודי (להלן:" קובץ הנתונים"). לא נקלטו הנתונים כאמור בסעיף זה, בין אם כתוצאה מכשל טכני או אלקטרוני שהנו בלתי תלוי באגודות או בהתאחדות ובין אם מסיבה הקשורה לטעות של המשתתף, לא תהיינה ההתאחדות ו/או האגודות אחראיות בגין תוצאות הכשל והסטודנטים אשר פרטיהם לא נקלטו בקובץ הנתונים, לא ייחשבו כמשתתפים בפעילות.
 4. המשתתפים יזינו את פרטיהם האישיים כאשר הם נכונים ותקינים. משתתפים בפעילות אשר לא מסרו פרטים במלואם, ו/או לא מילאו את שאלות הסקר במלואן, באופן מדויק ונכון, לא יהיו זכאים להשתתף ו/או לזכות בפעילות. המשתתפים בפעילות מתחייבים להזין אך ורק את פרטיהם האישיים ולא להזין פרט כלשהו של צד שלישי.
 5. האחריות הבלעדית על מילוי הפרטים האישיים של המשתתפים בפעילות ועל נכונותם ומילוי שאלות הסקר במלואן תהא על המשתתפים בפעילות בלבד.
 6. יודגש כי לא תותר השתתפותם של קטינים (מתחת לגיל 18) בפעילות.
 7. בהשתתפותך בפעילות ,הנך מסכים לאמור בתקנון זה ופוטר את ההתאחדות, את מכון המחקר ואת האגודות וכל מי מטעמם מכל אחריות הקשורה בפעילות ו/או בניהולה ו/או בנזקים אשר עשויים להיגרם כתוצאה ממסירת נתונים כאמור. כן בהשתתפותך בפעילות הינך מסכים במפורש למסירת פרטיך האישיים ולוותר מראש על כל טענה שעשויה להתעורר עקב מסירת הפרטים כאמור לפי כל דין לרבות אך לא רק חוקי הגנת הפרטיות ומאגרי המידע.
 8. יובהר, כי סטודנטים אשר לא בתנאים, לא ייחשבו כמשתתפים בפעילות ולא יוכלו לזכות בפרס, אף אם אי העמידה בתנאים הסתברה, או התגלתה, לאחר עריכת הפעילות.

איתור הזוכה והזכיה בפרס  

 1. עד 60 ימים מתום תקופת סקר הסטודנט, יבחנו נציגי ההתאחדות את תשובות המשתתפים בפעילות סקר הסטודנט לשאלת הבונוס, ידרגו את התשובות לשאלת הבונוס ויבחרו את המשמעותית והמחכימה ביותר לשאלת הבונוס.
 2. הודעה בדבר הזכייה בפעילות תישלח לזוכה, לכתובת הדוא"ל שנמסרה בעת מילוי הסקר (להלן: "הודעת הזכייה").
 3. תוצאות הפעילות, על פי שיקול דעתה הבלעדי של התאחדות, תהיינה סופיות, מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור.

מימוש הזכייה  

 1. הזוכה בפעילות ייצור קשר טלפוני עם ההתאחדות, על פי פרטי הקשר שישלחו אליו בהודעת הזכייה. על הזוכה לבחור פרס אחד מתוך שני הפרסים המפורטים בסעיף 5.7 לעיל ,לתאם מועד לקבלת הפרס, במשרדי ההתאחדות. קבלת הפרס תיעשה רק לאחר זיהוי הזוכה ובדיקה כי פרטי הזוכה תואמים לפרטים אשר הוקלדו במועד מילוי סקר הסטודנט, חתימת הזוכה על טופס הצהרת פרטים וחתימתו על אישור קבלת הפרס.
 2. יובהר כי תוקף הזכייה בפרס יעמוד לזוכה למשך תקופה של 60 ימים מיום שליחת הודעת הזכייה. זוכה אשר לא יצר קשר עם ההתאחדות בתוך 60 ימים כאמור ו/או לא התייצב במועד אשר נקבע עמו, ייחשב כמוותר על זכייתו ועל קבלת הפרס. אם לא יימצא הזוכה ו/או יוותר הזוכה על זכייתו ו/או על קבלת הפרס ו/או תפסל זכייתו מכל סיבה שהיא, בכפוף לשיקול דעת ההתאחדות, תעבור זכותו לזכייה למשתתף שתשובתו לשאלת הבונוס דורגה על ידי נציגי ההתאחדות כתשובה השנייה המשמעותית והמחכימה ביותר.
 3. הפרס כאמור, יסופק על ידי ההתאחדות לזוכה, לפי המועד שיתואם ישירות בין ההתאחדות לבין הזוכה.
 4. הפרס יוענק לזוכה בתנאי שעמד בכל תנאי תקנון פעילות זה וחתם על אישור קבלת הפרס .לזוכה לא תהא כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בגין טיב הפרס, אי קבלתו ו/או כל עניין אחר הקשור בסקר ו/או בפעילות ו/או בפרסים כנגד התאחדות ו/או מכון המחקר ו/או האגודות ו/או מי מטעמם.
 5. תשלום כל מס אשר יחול, אם יחול על הפרס או על הזוכה, ישולם על ידי הזוכה.
 6. זכות הזוכה בפרס הינה אישית ואיננה ניתנת להעברה ו/או להמחאה ו/או למכירה, בחלקה ו/או בשלמותה לאחר. כמוכן, זכות הזוכה בפרס איננה ניתנת למימוש במועד אחר או נדחה, מכל סיבה שהיא. 
 7. ההתאחדות תהיה רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה, לשנות ו/או להחליף את הפרס בפרס אחר בשווי דומה. זכות זו לא תעמוד לזוכה והוא לא יהא רשאי לדרוש החלפת הפרס או סכום כספי שווה לערך הפרס.
 8. בהשתתפות בסקר הסטודנט ובפעילות ומילוי הפרטים כאמור בתקנון זה, מצהירים המשתתפים כי הם מסכימים שפרטיהם האישיים יהיו שמורים בקובץ הנתונים וכי ההתאחדות ומי שהורשו לכך מטעמה יהיו לעשות בהם שימוש לצורך הפעילות.

מאגרי מידע ושמירה על פרטיות 

 1. בהשתתפות בסקר, המשתתף מסכים כי יצורף אל מאגר המידע שבבעלות ההתאחדות וההתאחדות תהא רשאית לשלוח אליו בעצמה ו/או באמצעות מי מטעמה, בכל עת, מידע בדבר פעילותה, וכן מידע שיווקי ופרסומי, לרבות מידע הנוגע לצדדים שלישיים.
 2. המשתתף מצהיר, כי ידוע לו שההתאחדות תחזיק, תנהל ותשתמש במאגרי מידע ובו פרטיהם הנ"ל של כל המשתתפים והוא מצהיר, כי אין ולא תהיה לו כל טענה כנגד ההתאחדות ו/או מי מטעמה עקב כך ובלבד שהשימוש בפרטיו יהיה במסגרת ו/או בקשר לפעילותה בלבד ו/או בהתאם להוראות תקנון זה.
 3. עם השתתפותו בפעילות סקר הסטודנט מאשר המשתתף להתאחדות לפנות אליו בעצמה ו/או באמצעות מי מטעמה, בכל אמצעי תקשורת, לרבות, אך לא רק, דואר אלקטרוני, הודעת טקסט )SMS(, הודעות ווטסאפ וכיוצ"ב. מבקש שאינו מעוניין לקבל הצעות/פניות, כאמור, יודיע על כך בכתב להתאחדות ושמו יוסר מרשימת מקבלי ההצעות/ הפניות, כאמור, בתוך 30 ימים ממועד קבלת ההודעה.

כללי 

 1. ההתאחדות, מכון המחקר, האגודות וכל מי מטעמם לא ישאו באחריות לכל נזק ו/או הפסד ו/או אבדן ו/או הוצאה שיגרמו למי מהמשתתפים הקשורים במישרין ו/או בעקיפין בסקר ו/או בפעילות, ניהולה, תוצאותיה, הפרס שיוענק במסגרתה ו/או כל דבר הכרוך בכך.
 2. השתתפות בסקר הסטודנט ובפעילות על כל הכרוך בהם הנה באחריות הבלעדית של המשתתף.
 3. ההתאחדות, מכון המחקר, ואגודות הסטודנטים וכל מי מטעמם לא יהיו אחראים על תקלות באתר האינטרנט ו/או הקישורים המופעלים על ידם ו/או באתרי המשנה ו/או באתרים אחרים, אם יהיו מעורבים בקיום הפעילות והסקר כאמור בתקנון זה, ולא יהיו אחראים על פעילות לא תקינה של ספקי אינטרנט כלשהם, ו/או של קובץ הנתונים ו/או תקלות אחרות ככל שתהיינה בקשר לפרס, מימושו ו/או לסקר ו/או לפעילות.
 4. למשתתפי הסקר ו/או הפעילות ולכל מי מטעמם לא תהיינה כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה בקשר לסקר ו/או לפעילות ו/או לפרס שיוענק במסגרתה ו/או לתקנון זה ו/או לכל דבר הכרוך בהם.
 5. כל משתתף פוטר את ההתאחדות ו/או מי מטעמה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בכל הקשור לפעילות, להוציא את התחייבות ההתאחדות לערוך את הפעילות על פי האמור בתקנון זה. 
 6. ההתאחדות תהא רשאית לפרסם את שם הזוכה באמצעים לפי שיקול דעתה.
 7. למען הסר ספק, הפעילות הינה לצרכי פעילות שיווקית גרידא, ולא תחשב כהגרלה, הימור או משחק אסור כהגדרתם בסעיף 224 לחוק העונשין,

התשל" ז-1977, וזאת עקב העובדה כי הזכייה אינה תלויה בגורל. 

 1. התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והאמור בו מתייחס גם לנקבה.
 2. בכל מקרה של אי התאמה ו/או סתירה בין הקבוע בתקנון זה לבין הנאמר במודעות פרסום ו/או בכל פרסום או מידע אחר לציבור המשתתפים בסקר ובפעילות, יגבר הקבוע בתקנון זה.
 3. עותק של תקנון פעילות זה מצוי באתר האינטרנט של ההתאחדות.

סטודנטים וסטודנטיות..

משרתי/ות מילואים?
מפונים?
נפגעי פעולות איבה?
בני/בנות זוג של משרתי/ות מילואים?

אנחנו פה לסייע!

השאירו פרטים בטופס הבא ואנחנו נסייע במיצוי זכויות, הנגשת מידע, תמיכה וליווי וכל מה שתצטרכו

בודק...