תקנון ותנאי המבצע

ההתאחדות תבקש להבהיר כדלקמן:
1. ההתאחדות אינה משמשת או פועלת כמארגנת או סוכנת נסיעות או מבצעת הזמנות. ההטבות המוצעות לסטודנטים במחירי אירוח במלונות בירושלים (להלן: "המלונות") ניתנות על ידי המלונות עצמם, ולא על ידי ההתאחדות ו/או מי מטעמה.
2. ביצוע הזמנה יעשה בהתקשרות נפרדת בין הסטודנט ומי מטעמו (להלן: "המזמין") למלון, כאשר ההתאחדות אינה צד להתקשרות זו, ואינה מציעה או מבטיחה מחיר ו/או תנאים כלשהם.
3. פרסום ההטבות במלונות בעמוד האינטרנט של ההתאחדות הינו אך ורק מטעם המלונות עצמם ובאחריותם בלבד. ההתאחדות אינה אחראית בשום צורה לכל אספקט הנוגע להתקשרות ו/או להזמנה ו/או לזמינות ו/או לאירוח ו/או לשירותים שיוזמנו ו/או יסופקו על ידי המלונות.
4. הזמנה במלונות במסגרת ההטבה תהווה הסכמה מצד המזמין לכל התנאים וההגבלות המפורטים לעיל ולהלן. המזמין ומי מטעמו פוטרים בזאת באופן סופי ובלתי חוזר את ההתאחדות מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל סוג ומין שהם בנוגע למלונות ו/או להטבות. כל פניה הנוגעת למלונות ו/או להזמנה ו/או למחיר ו/או לשהות ו/או בכל עניין אחר יש להפנות אך ורק מלונות עצמם.
5. ההתאחדות אינה אחראית לדיוק ו/או לנכונות התוכן שנמסר וסופק על ידי המלונות, לרבות (אך לא רק) בכל הנוגע למיקום, גודל חדרים, תמונות, תגובות, ביקורות, וכיוצ"ב ואין בפרסום ההטבות בעמוד ההתאחדות כדי להוות המלצה כלשהי של ההתאחדות ו/או מי מטעמה למלונות (כולם או חלקם).

סטודנטים וסטודנטיות..

משרתי/ות מילואים?
מפונים?
נפגעי פעולות איבה?
בני/בנות זוג של משרתי/ות מילואים?

אנחנו פה לסייע!

השאירו פרטים בטופס הבא ואנחנו נסייע במיצוי זכויות, הנגשת מידע, תמיכה וליווי וכל מה שתצטרכו

בודק...