מקדמים מדיניות

מקדמים מדיניות
אחד מכלי העבודה המרכזיים שלנו הוא להשתמש בנתונים שאנו אוספים מכם בסקר הסטודנט ודרך האגודות כל השנה, ועל בסיסם לבנות הצעות מדיניות אותם אנו מקדמים מול כל הגורמים הרלוונטיים. 
בחלק זה ניתן לראות ניירות עמדה מהשנתיים האחרונות, חלקם של רפורמות שכבר הושגו, חלקם של ועדות מקצועיות שהפעלנו כדי לאתר חידושים נחוצים וחלקם של מאבקים מתמשכים שאנו מקדמים בימים אלו. 

תכנית 'למידה משלבת התנסות' היא תכנית אקדמית שמטרתה לקדם למידה מהשטח המשלבת שיעורים אקדמיים ושעות התנסות במגוון מוסדות, חברות וארגונים, במטרה אחת עיקרית – להעניק לסטודנטים שאין להם התנסות מעשית כחלק מחובות הלימודים, אפשרות לבחון ולרכוש ניסיון תעסוקתי של ממש בטרם יציאתם הרשמית לשוק התעסוקה.
זו לא רק תכנית הכשרה לעולם התעסוקה, מדובר בשורה נוספת בקורות החיים ופלטפורמה המייצרת נטוורקינג כבר בזמן הלימודים.

כחלק מהמטרה שלנו לאתגר את מערכת ההשכלה הגבוהה, הקמנו בשנת 2016 וועדה ייעודית בת 12 משתתפים שכללה אנשי אקדמיה, אנשי ציבור ויו"ר ההתאחדות דאז (גלעד ארדיטי), שמטרתה לקיים שיח מעמיק ומאתגר לגבי תהליך שיפור הרלוונטיות של התואר הראשון בישראל.

סטטוס: הדו"ח הוגש למועצה להשכלה גבוהה, לנשיאי המוסדות השונים בארץ ופורסמו בתקשורת. ההתאחדות מקדמת את המלצות הדו"ח באפיקים שונים.

המועצה להשכלה גבוהה קובעת את נושאי הליבה שיקודמו ויתוקצבו בכלל מערכת ההשכלה הגבוהה אחת לחמש שנים. במסמך המצורף ריכזנו וכתבנו ההתאחדות את ההמלצות לנושאים הבוערים בעינינו שצריכים להיכלל בתוכנית הרב שנתית של המל"ג. 

סטטוס: המלצות ההתאחדות הוגשו למל"ג וקודמו בסדרת פגישות משותפות במהלך 2016. ניתן לראות באתר המל"ג את הנושאים שאומצו במסגרת התכנית הרב שנתית.

מערכת ההשכלה הטכנולוגית בישראל מוזנחת במשך עשרות שנים מבחינה פדגוגית, תקציבית וניהולית. ההתאחדות פועלת מזה מס' שנים עם משרדי הממשלה הרלוונטיים, מה"ט, מועצת ההנדסאים, המכללות הטכנולוגיות וכלל הגורמים במערכת לקידום רפורמה מקיפה בתחום ההשכלה הטכנולוגית.

סטטוס: בימים אלה אנו פועלים באופן שוטף מול מקבלי ההחלטות ואנו מקווים לשתף בקרוב בהצלחות!

התפיסה לפיה סטודנטים אינם עוד לקוחות פסיביים אלא הינם שותפים מלאים במערכת ההשכלה הגבוהה הולכת ותופסת אחיזה בשנים האחרונות במערכות אקדמיות ואזרחיות בעולם. אנו שותפים לתפיסה זו ומאמינים שהסטודנטים מהווים חלק אינהרנטי ובלתי נפרד מהמוסד והמערכת עצמה. ככאלה עלינו להיות שותפים ואחראים בכל ההיבטים והתחומים, לרבות תהליכים אקדמיים, תפוקות המוסד וקבלת החלטות.

סטטוס: בימים אלו אנו מובילים את תהליך "אקדמיה מתחדשת" שמטרתו לייצר אמון גדול יותר ושותפות אמיתית וכנה בין המוסדות, אגודות הסטודנטים והסטודנטים עצמם. עדכונים בקרוב.

אחד המרכיבים העיקרים המשפיעים על כניסה להשכלה הגבוהה בישראל הוא המתאם הגבוה בין פערים כלכלים-חברתיים ובין הצלחה בבחינות הבגרות. כמחצית מכל שנתון ממשיכים ללימודים אקדמיים אך המחצית לא. מיעוט האפשרויות הקיים היום לצעירים שאינם מעוניינים או יכולים להיכנס בשערי האקדמיה מדאיגה ומטרידה אותנו.

סטטוס: בימים אלו אנו פועלים מול מקבלי ההחלטות במטרה להרחיב את אפשרויות ההתפתחות של צעירים וצעירות בישראל. מקווים לעדכן בקרוב.

במהלך 2016, פעלו יחד סטודנטים יוצאי אתיופיה, אגודת הסטודנטים באוניברסיטה העברית והתאחדות הסטודנטים, למען הנגשת מערכת ההשכלה הגבוהה והענקת מעטפת אקדמית ייעודית לסטודנטים יוצאי אתיופיה ע"י המל"ג  במקום ע"י המנהל לסטודנטים עולים. המסמך מרכז את עיקרי ההמלצות של ההתאחדות למעטפת האקדמית. 

סטטוס: המועצה להשכלה גבוהה אימצה את עיקרי המסמך וגיבשה לראשונה תכנית רב שנתית ייעודית להנגשת המערכת לסטודנטים יוצאי אתיופיה אשר יישומה ייחל כבר בשנת הלימודים תשע"ח.

מכתב זה הינו מכתב משותף אשר נשלח לשר הבריאות והחינוך על ידי התאחדות הסטודנטים יחד עם ועד ראשי האוניברסיטאות. לאור שביתות חוזרות ונשנות במערך ההדרכה של הסטודנטים למקצועות הבריאות (הכוללים את התחומים: פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, קלינאות תקשורת ותזונה), ופניות רבות מסטודנטים אודות בעיות באיכות ההכשרה ויציבותה אשר עומדות בינם לבין התואר כמטפלים מוסמכים ומקצועיים, החלטנו לחבור למוסדות ולדרוש משני הרגולטורים להסדיר את התחום, הן תקציבית, והן מבחינת רמת ההכשרה.

סטטוס: ביולי 2017 הושג הסכם חדש עם ההסתדרות אשר כולל התחייבות לעבודה רציפה עד 2023 תוך שיפור תנאי המדריכים וסטנדרט ההכשרה. אולם להתאחדות עוד יעדים רבים בדרך להסדרת הכשרות מקצועות הבריאות בכללותם והיא ממשיכה לפעול, במיוחד בתחום התזונה ופסיכולוגיה קלינית.

ההתאחדות סבורה כי בדיוק כפי שישנן תכניות רב-שנתיות ייעודיות למגוון אוכלוסיות עם ייצוג חסר, כך צריכה מערכת ההשכלה הגבוהה למסד תכנית רב-שנתית ייעודית להנגשת ההשכלה הגבוהה לפריפריה הגאו-חברתית בישראל. בנייר מפורטות סיבות לחשיבות התכנית והצעות לאופני יישום של תכניות ייעודיות וארוכות טווח שתאפשר איתור מועמדים וסטודנטים העונים להגדרה, טיפול בפערים לימודיים נצברים והגדלת ייצוגם בקרב הסטודנטים והאקדמיה בכלל.

סטטוס: לצערנו נושא זה לא נכלל בתכנית הרב שנתית הנוכחית של המועצה להשכלה גבוהה וכיום רוב העשייה בתחום נקודתית ומשפיעה על מספר מצומצם יחסית של סטודנטים. למרות זאת הועלה הנושא מאז על ידנו במספר רב של הזדמנויות כגון ועדת החינוך בכנסת, יום הסטודנט הלאומי ופגישות עם גורמים מקצועיים במערכת ההשכלה הגבוהה.

הסטודנט הישראלי הממוצע מבוגר משמעותית ממקביליו בעולם. על כן, ישנם מספר רב יותר של צעירים ומועמדים פוטנציאלים ללימודים אשר מסיבות שונות (משפחתיות, כלכליות ועוד) אינם יכולים לוותר על משרה מלאה לטובת השכלה. לשם כך יזמה ההתאחדות והגישה לוועדת מדיניות של המועצה להשכלה גבוהה, הצעה לאשר פתיחת מסלולי ערב הנמשכים יומיים בשבוע לאורך שישה סמסטרים רצופים במקביל לתכניות הרגילות.

סטטוס: ב21.10.15 אושרה הצעה זו במועצה וכיום מספר מכללות מפעילות תכניות לסטודנטים עובדים במתכונת זו.  

נייר זה משנת 2015 מציג סקירה והמלצות לשימוש מיטבי ב"אמצעי קצה" (מכשירים ניידים חכמים ומכשירים אחרים הזמינים ללומד), ובכלל בטכנולוגיות למידה חדישות כשער לפיתוח שיטות הוראה מיטביות אשר מותאמות לאופי הלומד של זמננו וכן כדי להעשיר ולגוון את שיטות ההוראה המסורתיות הנהוגות באקדמיה.

סטטוס: בתחילת תשע"ז הוקם כחלק מהתכנית הרב שנתית של המועצה להשכלה גבוהה צוות ייעודי לחדשנות בהוראה בו חברה ההתאחדות. בצוות נידונות שיטות לשיפור איכות ההוראה, הלמידה והערכתה באמצעים מגוונים, רגולטוריים ותקציביים.

♂︎ ♀︎ ⚥︎