אמנת אתיקה

רקע

המונח אתיקה מגיע מהמילה היוונית = ethos מנהג. האתיקה כתפיסה מנסה להשיב על השאלה מהם עקרונות המוסר שלאורם עלינו לנהוג בכל מעשינו, בעיקר כשיש למעשינו השפעה על האחר .

סוגיות אתיות מלוות את כולנו כבני אדם לאורך כל חיינו, ואותנו, אלא אשר בוחרים לשמש בתפקידי הנהגה והובלה, אף יותר לאור הצורך העז לשמש דוגמה ולהוות מודל לאוכלוסיה אותה אנחנו מייצגים.

סביב תקופות הבחירות באגודות הסטודנטים, (בעיקר פעמיים בשנה לקראת יוני/דצמבר), סוגיות אלה מקבלות משנה תוקף והן מעלות דילמות רבות במישורים מגוונים. בשנים האחרונות לאור התחזקות הממשק בין אגודות הסטודנטים להתאחדות הסטודנטים אשר הוכרה כארגון סטודנטים ארצי יציג בהתאם לחוק זכויות הסטודנט, התשס"ז-2007, וכך גם בין הסטודנטים עצמם להתאחדות, מגיעות פניות רבות להתאחדות הנוגעות לפעולות כאלה ואחרות בקשר עם הליך הבחירות באגודות השונות. לעיתים פניות אלו מגיעות מצד סטודנטים שאינם פעילים באגודה המקומית, ולעיתים כאלה הנמצאים בתפקיד זה או אחר באגודה.

מרביתן של פניות אלה (המגיעות במקרים רבים אל הדוא"ל של ההתאחדות באמצעות אתר האינטרנט של ההתאחדות) עוסקות בשאלות הנוגעות לניהול הליכי הבחירות באגודה המקומית. מצב זה מעמיד אותנו בהתאחדות בסיטואציה מורכבת, הן מבחינת הדרישה של הסטודנטים לקבל את חוות דעתנו והתייחסותנו לסיטואציות ספציפיות כארגון הגג, והן בסיטואציה המורכבת הנוצרת עבורנו מול אגודת הסטודנטים (החברה בהתאחדות) כאשר אנחנו "מעורבים" בענייני האגודה המקומית ונדרשים לתת את חוות דעתנו באשר לסיטואציה פנימית. לאור מציאות זו התקבלה החלטה בנשיאות – האסיפה הכללית של ההתאחדות – לייצר מסמך אשר יהווה אמנה ואשר יתווה את העקרונות לאופן ניהול הליך הבחירות באגודות המקומיות, תוך שימת דגש על סוגיות משמעותיות ורחבות הנוגעות, בין היתר, להתנהלות ועדות בחירות והליך הבחירות באגודות.

המסמך בשאיפה ייצר אחידות, בקרב האגודות, בכל הקשור להתנהלות אתית בזמן בחירות. וועדת האתיקה (המורכבת מיו"רים שהתנדבו להגיע לישיבות ועדות האתיקה) ניסחה את בסיס העקרונות אותם נעבד לכדי מסמך אשר יהיה ל"אמנת האתיקה" עליה בסיום התהליך יחתמו יושבי הראש של אגודות הסטודנטים בנפרד על מנת לקבל על עצמם את כללי אמנת האתיקה ולהטמיע את ערכים אלו באגודה המקומית.

מובן כי לא ניתן יהיה ליישם את כלל סעיפי אמנת האתיקה כבר במערכת הבחירות הקרובה אשר תחול באגודות רבות בין החודשים אפריל ליולי 2018, בשל טווחי הזמנים הקצרים, ולכן ייתכן כי לא ניתן יהיה לקיים את כלל עקרונות האמנה בחלק מהאגודות. אך עם זאת חשוב לנו שכמה שיותר נציגי אגודות יקבלו על עצמם את אמנת האתיקה גם אם חלקם יחתמו על האמנה עם סייגים ספציפיים לתקופת הבחירות הקרובה.

לסיום, על אף שברור כי לא ניתן להתייחס מבעוד מועד לכל סוגיה שעלולה לצוץ בשטח בזמן בחירות, אנו סבורים כי יש מקום לנסח את אמנת האתיקה אשר תהא המגדלור האתי שתכליתו להיות הרוח מאחורי השאלות האתיות בכדי לשדרג את הנורמות הנהוגות בעולם הסטודנטים, ואולי כך גם להשפיע על הנורמות במרחבים ציבוריים נוספים.

אמנת האתיקה

אנו ראשי אגודות הסטודנטים החתומים בשולי אמנה זו, מצהירים בזאת כי בכוונתנו לפעול ברוח "אמנת האתיקה" ובהתאם לכלליה המפורטים להלן, בכל הקשור להליך הבחירות לאגודת הסטודנטים בפרט ונורמות העשייה באגודה ככלל. אנו מתחייבים לפעול על פי העקרונות המוצגים במסמך זה, ובהתאם להוראות תקנון האגודה שאושר על ידי רשם העמותות בקשר עם הבחירות לאגודה ולמסדם כחלק מהתרבות הארגונית של האגודה אותה אנו מייצגים. אנו נחתור לפעול בשקיפות אל מול ציבור הסטודנטים והסטודנטיות אותו אנו משרתים, תוך קיום מערכת בחירות נקייה, מונגשת וראויה בהתאם לתפיסת עולמנו כגופים ציבוריים.

פרק א' – ועדת הבחירות :

 • מינוי ועדת בחירות – על אגודת הסטודנטים למנות ועדת בחירות לכל היותר עד 3 חודשים לפני מועד קיום הבחירות או במועד הלימודים האחרון לפני יציאה לתקופת בחינות, לפי המוקדם.
 • הרכב ועדת הבחירות – הועדה תורכב לכל הפחות מנציגות של 2 סטודנטים חברי אגודה, ויו"ר ועדה, בהתאם לאמור בסעיף זה להלן. על חברי ועדת הבחירות להצהיר ואף לחתום על מסמך במסגרתו הם מצהירים ומתחייבים, כי הם אינם מחזיקם בתפקיד רשמי באגודת הסטודנטים, וכן אינם מתעתדים להתמודד בבחירות הקרובות לאגודה.
 • המלצה יש להימנע עד כמה שניתן ממינוי חבר סגל אקדמי שיכהן כחלק מועדת הבחירות, ויש לשאוף לכך כי בתפקיד יו"ר ועדת הבחירות יכהן מבקר (עו"ד או רו"ח) חיצוני או מבקר האגודה.
 • בחירת חברי הועדה – כלל חברי ועדת הבחירות יבחרו ע"י מועצת אגודת הסטודנטים/האסיפה הכללית של אגודת הסטודנטים או ע"י כל גוף אחר הממונה על ידה לטובת עניין זה.
 • סמכויות הועדה – יש להגדיר את סמכויות הועדה בתקנון האגודה או במסמך ייעודי אחר אשר יאושר בהחלטה של האסיפה הכללית של האגודה ואשר יכלול, בין היתר, את לו"ז העבודה של ועדת הבחירות.
 • נהלי הבחירות – על הועדה להגדיר נהלים ברורים לקיום הבחירות לאגודה. יש להקפיד על עריכת פרוטוקולים ומסמכים רלוונטיים המתעדים את הליך הבחירות וכלל המסמכים הנ"ל צריכים להיות נגישים ומפורסמים לציבור הסטודנטים באופן אקטיבי, יותר מפעם אחת ולהופיע באתר האגודה ובכל מדיה אחרת הנגישה לציבור הסטודנטים.
 • נגישות – על ועדת הבחירות לשאוף להנגיש עד כמה שניתן את הליך הבחירות עבור סטודנטים עם מוגבלויות ובהכרח לדאוג לנגישות פיזית לקלפיות ההצבעה.
 • הכשרת נציגי ועדת הבחירות – התאחדות הסטודנטים תקיים הכשרות ייעודיות לחברי ועדת הבחירות, 3-4 פעמים בשנה. אגודות הסטודנטים יוכלו לשלוח את נציגי ועדת הבחירות שלהם להכשרה הייעודית כאמור בכדי שיוכלו להבין לעומק את תפקידם. ההכשרה תועבר ע"י גורם חיצוני (שאינו צוות ההתאחדות) מוסמך.

 

פרק ב' – הליך הבחירות :

על ועדת הבחירות לקבוע את נהלי הבחירות, ובכלל זה לקבוע נהלים בהתאם למפורט להלן:

 • רישום מועמדים על ועדת הבחירות להגדיר מראש את זמני הרישום למועמדים, ולציין מהם התנאים להתמודדות, תוך שימת לב כי הזכות לבחור ולהיבחר למוסדות האגודות (אשר הנן עמותות רשומות) הנן זכות יסודית אשר לא ניתן להגבילה שלא בהתאם לחוק העמותות, התש"ם-1980 וכללי הניהול התקין. אין לקיים רישום מועמדים בזמן תקופת בחינות או בזמן חופשה מרוכזת. בתום תקופת ההרשמה תפרסם ועדת הבחירות את רשימת המועמדים ותפיץ אותה לכלל הסטודנטים ע"י שימוש במדיות העומדות לרשות האגודה.
 • מי ראשי להגיש מועמדות – ע"פ חוק העמותות, התש"ם-1980 לכל חבר עמותה הזכות לבחור ולהיבחר למוסדות העמותה ולא ניתן להגביל זכות זו אלא בהתאם להוראות חוק העמותות וכללי הניהול התקין.
 • קביעת מועד הבחירות – ועדת הבחירות תפרסם את מועד/י הבחירות טרם פתיחת מועד הרשמת המועמדים. יש לשאוף לקיים את הבחירות לאגודה במשך מספר ימים, על מנת למקסם את כמות הסטודנטים והסטודנטיות הלוקחים חלק בהליך הדמוקרטי. במידה ויום הבחירות מתקיים ביום אחד בלבד, יש לדאוג לכך כי יום זה יקבע בהתאם למצבת הסטודנטים במוסד. משמע, ביום בו ישנה הכמות המרבית של סטודנטים בקמפוס. אין לקיים בחירות בזמן תקופת מבחנים.
 • אזורי בחירה – על ועדת הבחירות להגדיר בבירור מהם אזורי הבחירה החוגיים (בבחירות לנציגי מועצה), וכן לחתור לייצוג יחסי נאות ע"פ כמות הסטודנטים באזור בחירה (חוג) מסוים. יש לציין האם הבחירות הם לפי רשימה או בחירה ישירה. כמו כן יש להתייחס להליך הבחירות עצמו, כיצד ניתן להצביע ומהן שעות ההצבעה. על הועדה לפרסם את מספר הקלפיות ביום הבחירות ומיקומן. את המידע הזה יש לפרסם לסטודנטים זמן סביר לפני קיום הבחירות.
 • בחירות חוזרות – על ועדת הבחירות לקבוע נהלים ברורים באשר למתי ואיך יתקיימו בחירות חוזרות. את הנהלים הללו יש לפרסם טרם קיום הבחירות.
 • אופן קיום הבחירות – על ועדת הבחירות לפרסם לכלל הסטודנטים האם הבחירות יתקיימו בצורה ממוחשבת או ידנית. יש לשאוף לכך שהבחירות יעשו באופן ממוחשב בכדי למנוע התערבויות לא רצוניות בהליך ועל מנת לאפשר ליותר סטודנטים להצביע בבחירות.
 • תנאי סף לעבודה תקינה – על אגודת הסטודנטים לדאוג להפצת המידע שועדת הבחירות מעבירה להם מבלי לשנות את תוכן הפרסומים, ולהפיצן בכלל מדיות האגודה. כמו כן השימוש במיילים הנמצאים ברשות האגודה לטובת ניהול קמפיין אינו ראוי, כך גם לגבי שאר המדיות הפעילות.
 • אחוז חסימה – על ועדת הבחירות להגדיר אחוז חסימה לניצחון בבחירות, הן בבחירות ישירות והן בבחירות לנציגים (באזור בחירה מסוים) כאשר יש התמודדות של מועמד/ת אחד/ת בלבד.

 

פרסומים :

 • פרסום ההרשמה לבחירות – על ועדת הבחירות לדאוג לכך כי אגודת הסטודנטים מפרסמת קול קורא להרשמה לבחירות טרם תחילת מועד הרישום ובשאיפה אף לפרסם במספר שפות (עברית, אנגלית וערבית) בכדי להנגיש את הבחירות בצורה המייטבית. פרסום מועדי ההרשמה יעשה במייל ייעודי שישלח לכלל הסטודנטים ובכל מדיה העומדת לרשות האגודה.
 • ספר בוחרים – על ועדת הבחירות לפרסם את ספר הבוחרים זמן סביר לפני מועד הבחירות.
 • פרסום יום הבחירות – פרסום מועד הבחירות יתבצע ע"י שליחת מייל ייעודי ובו פרטים לגבי יום הבחירות, נהלי הבחירות – כיצד מצביעים, וכן ינתן הסבר על ספר הבוחרים. המייל ישלח לכלל הסטודנטים והסטודנטיות במוסד ע"י רשימת התפוצה של אגודת הסטודנטים או ע"י מוסד הלימוד. כמו כן ועדת הבחירות תוודא כי יתבצע פרסום גם בשאר המדיות הדיגיטליות והפיזיות של אגודת הסטודנטים מוקדם ככל האפשר ולפחות שבועיים ממועד הבחירות.
 • פרסום וחשיפה – פרטי ועדת הבחירות יהיו חשופים וזמינים לכלל הסטודנטים והסטודנטיות במוסד. בנוסף אגודת הסטודנטים תשאף לייצר אתר\ אזור באתר ייעודי לחשיפת כלל המועמדים לבחירות או להציגם במדיות/לוחות אשר ברשות האגודה.
 • הרשמה – מייל יעודי יכלול את כלל הפרטים הרלוונטים לגבי ההרשמה. כמו כן ועדת הבחירות תוודא כי יתבצע פרסום גם בשאר המדיות הדיגיטליות והפיזיות של האגודה, זאת במסגרת הזמנים שתקבע הועדה.

ערעורים :

 • הגשת ערעור – על ועדת הבחירות לפרסם כיצד ניתן לערער על פסילת הרשמה, וכן מהו משך הזמן המוקצב להגשת הערעור מתום סגירת ההרשמה. בנוסף תפרסם הועדה כיצד ניתן לערער על פסילה או גריעת מספר הבוחרים במסגרת זמנים מסודרת ובנוהל ברור.
 • ערעור על התנהלות המועמדים במהלך הקמפיין ו\או ערעור על תוצאות הבחירות – על הועדה להגדיר כיצד ניתן לפנות אליה בכל עניין הקשור להפרת נהלים, ערעור על תוצאות הבחירות ו\או שאלות כלליות על ההליך. כמו כן על הוועדה להגדיר מהו טווח הזמנים למענה מצידה.

 

פרק ג – קמפיין הבחירות

על ועדת הבחירות להגדיר נהלים ברורים אובייקטיבים ושיוויוניים לגבי ניהול הקמפיין מצד המועמדים/ות.

 • ועדת הבחירות תגדיר מהם האזורים הפיזיים בקמפוס בהם ניתן לבצע קמפיין בחירות.
 • ועדת הבחירות תגדיר סנקציות ברורות באשר לביצוע פעולות ונדליזם למתמודד\ים נגדיים.
 • ועדת הבחירות תדאג לכך כי תינתן הזדמנות שווה לכלל המועמדים להכנס לכיתות הלימוד ולהציג עצמם בפני הסטודנטים במידה ויוחלט על אפשרות זו, בנוסף על הועדה להגדיר מועדים ברורים המאפשרים קיום פעילות זו.
 • הגבלת סכום קמפיין הבחירות – ועדת הבחירות תקבע מהו הסכום הכספי המקסימאלי אותו מועמד יכול להוציא לטובת קמפיין הבחירות שלו.
 • שימוש במדיות דיגיטליות – על ועדת הבחירות להגדיר טווח זמן סביר אשר בו ניתן לעשות שימוש באמצעים הדיגיטלים הסטודנטיאלים לטובת הקמפיין. הכוונה לקבוצות פייסבוק ייעודיות לחוגים, לקבוצות וואטסאפ וכיו"ב.  
 • מעורבות חיצונית – על ועדת הבחירות לאסור מעורבות של גורמים חיצונים, אשר אינם לומדים במוסד, ו\או גורמים מקצועיים באגודה או במוסד אשר אינם נבחרו ע"י הסטודנטים להשתתף בקמפיין הבחירות של המועמדים, ולקבוע סנקציות במקרה שמתגלה כי הייתה מעורבות חיצונית לטובת מועמד בבחירות.
 • מפלגתיות – על ועדת הבחירות להגדיר נהלים ברורים באשר לאיסור קבלת תמיכה כספית של מועמדים ממפלגות.

 

פרק רביעי – מועד הבחירות  

 • על ועדת הבחירות להגדיר נהלים ברורים באשר לנוכחות משקיפים בקלפיות ובעת ספירת הקולות. בשאיפה יש להשתמש בגורמים חיצוניים לכך, לדוגמא : משגיחי בחינות כמשקיפים בקלפיות.
 • על ועדת הבחירות להגדיר נהלים ברורים לגבי תעמולה ביום הבחירות בסמיכות לקלפי.
 • על ועדת הבחירות לדאוג להפצת נהלי הבחירות בכל עמדת הצבעה ובאתר האגודה בתקופת הבחירות בכלל וביום הבחירות בפרט.
 • חל איסור על חלוקת "צ'ופר" \ "מתנה" מטעם המועמדים ביום הבחירות.
 • אגודת הסטודנטים, בפיקוח של ועדת הבחירות, חייבת לפרסם את תוצאות הבחירות לכלל ציבור הסטודנטים במוסד.

 

 

 לסיום יודגש שוב,

מובן כי אין דרך להתייחס מבעוד מועד לכל סוגיה שעלולה לצוץ בשטח, אך מטרתו של מסמך זה היא להוות את המגדלור האתי שתכליתו לשמש כרוח מאחורי השאלות האתיות שעשויות לצוץ במהלך תקופת בחירות לאגודה, זאת בכדי לשדרג את הנורמות הנהוגות בעולם הסטודנטים, ואולי כך גם להשפיע על הנורמות במרחבים ציבוריים נוספים.

אנו מורשי החתימה מטעם אגודות הסטודנטים המפורטות מטה, המוסמכים לחייב את האגודה אותה אנו מייצגים, מצהירים בזאת כי בכוונתנו לפעול ברוח אמנה זו ובהתאם לכלליה המפורטים לעיל, בכל הקשור להליך הבחירות לאגודת הסטודנטים בפרט והנורמות העשייה באגודה ככלל. אנו מתחייבים לפעול על פי העקרונות המוצגים במסמך זה, ובהתאם להוראות תקנון האגודה שאושר על ידי רשם העמותות בקשר עם הבחירות לאגודה ולמסדם כחלק מהתרבות הארגונית של האגודה אותה אנו מייצגים. אנו נחתור לפעול בשקיפות אל מול ציבור הסטודנטים והסטודנטיות אותו אנו משרתים, תוך קיום מערכת בחירות נקייה, מונגשת וראויה בהתאם לתפיסת עולמנו כגופים ציבוריים.

אגודות שחתמו
תוצאת תמונה עבור אגודת הסטודנטים בן גוריון תוצאת תמונה עבור אגודת הסטודנטים אפקה
אגודת הסטודנטים 
מכללת לונסקי לחינוך
אגודת הסטודנטים אוניברסיטת בן גוריון אגודת הסטודנטים
מכללת אפקה
תוצאת תמונה עבור אגודת הסטודנטים עמק יזרעאל תוצאת תמונה עבור אגודת הסטודנטים מכללת דוד ילין תוצאת תמונה עבור אגודת הסטודנטים מכללת הדסה
אגודת הסטודנטים
מכללת עמק יזרעאל
אגודת הסטודנטים
מכללת דוד ילין
אגודת הסטודנטים
מכללת הדסה
תוצאת תמונה עבור אגודת הסטודנטים מכללת אורנים תוצאת תמונה עבור אגודת הסטודנטים המכללה למנהל תוצאת תמונה עבור אגודת הסטודנטים מכללת סמי שמעון
אגודת הסטודנטים
מכללת אורנים
אגודת הסטודנים
המכללה למנהל
אגודת הסטודנטים
מכללת סמי שמעון
No automatic alt text available.
אגודת הסטודנטים
סמינר הקיבוצים
אגודת הסטודנטים להנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע אגודת הסטודנטים
המכללה האקדמית
בית ברל

 

♂︎ ♀︎ ⚥︎