תשלומים, שכר לימוד והחזרים

icon_money

לימודים חלקיים

 במסגרת תואר ראשון

כאשר סטודנט/ות לא לומד/ת תואר בהיקף מלא שכר הלימוד יגבה באופן יחסי, כך:

  1.  לימודים בהיקף של 50%-100%: שכר לימוד יחסי בהתאם לחלקן היחסי של שעות הלימוד
  2.  לימודים בהיקף של 0-50%: שכר לימוד יחסי בהתאם לחלקן היחסי של שעות הלימוד ובנוסך 10% תקורה משר הלימוד המלא
  • שימו לב! סטודנט/ית שמושך/ת את שנות הלימודים מעבר למספר שנות הלימוד הרגילות בתחום לימודיו/ה, י/תשלם תוספת של 10% משכר הלימוד מעבר לחלקיות היחסית של לימודיו/ה.

icon_star

במסגרת תואר שני

  • סטודנט/ית לתואר שני הפורס את הלימודים על פני ארבע שנים ישלם את שכר הלימוד על פי החלק היחסי של שעות הלימוד בכל שנה, אך לא פחות מ-50% משכר הלימוד.

        תזה

  • תלמיד/ה שסיים/ה את חובות השמיע שלו/ה בתום ארבע שנות לימוד ונותרה לו/ה בחינת גמר או עבודת תזה בלבד, ת/ישלם תקורה בשיעור של 10% משכר הלימוד. תלמיד/ה שלא סיים/ה את חובות השמיעה בתום 4 שנים ת/ישלם שכר לימוד יחסי בתוספת תקורה של 10%.

החזר שכר לימוד לסטודנט/ית בגין הפסקת לימודים

לעתים עם ביטול או הפסקה של הלימודים ניתן לקבל החזר כספי על שכר הלימוד ששולם.

גובה ההחזר הכספי תלוי במועד מסירת ההודעה על ביטול או הפסקת הלימודים בהתאם לנוהלי מוסד הלימוד.

ההחזר יינתן רק לסטודנט הלומד במוסד מוכר

מי זכאי לקבל את ההחזר?

הודעה על ביטול או הפסקת לימודים יש למסור בכתב (כגון דואר רשום, מסירה אישית, פקס או דוא"ל), לפי נוהלי מוסד הלימוד, ובמסגרת המועדים שנקבעו על ידו.

החזר מקדמת שכר לימוד

מקדמת שכר הלימוד ששולמה למוסד תוחזר לסטודנט/ית שלא התחיל/ה את לימודיו/ה במוסד באותה שנה באחד משני המקרים הבאים:

  1. הסטודנט/ית הודיע/ה על כך מראש עד ה-15 באוגוסט שלפני פתיחת שנת הלימודים- המקדמה תוחזר במלואה.
  2. הסטודנט/ית הודיע/ה על כך מראש עד ה-15 בספטמבר שלפני פתיחת שנת הלימודים- יינתן החזר של 50% מגובה המקדמה.

החזר שכר לימוד לסטודנט/ית בגין הפסקת לימודים

לעתים עם ביטול או הפסקה של הלימודים ניתן לקבל החזר כספי על שכר הלימוד ששולם.

גובה ההחזר הכספי תלוי במועד מסירת ההודעה על ביטול או הפסקת הלימודים בהתאם לנוהלי מוסד הלימוד.

ההחזר יינתן רק לסטודנט הלומד במוסד מוכר

מי זכאי לקבל את ההחזר?

הודעה על ביטול או הפסקת לימודים יש למסור בכתב (כגון דואר רשום, מסירה אישית, פקס או דוא"ל), לפי נוהלי מוסד הלימוד, ובמסגרת המועדים שנקבעו על ידו.

החזר מקדמת שכר לימוד

מקדמת שכר הלימוד ששולמה למוסד תוחזר לסטודנט/ית שלא התחיל/ה את לימודיו/ה במוסד באותה שנה באחד משני המקרים הבאים:

  1. הסטודנט/ית הודיע/ה על כך מראש עד ה-15 באוגוסט שלפני פתיחת שנת הלימודים- המקדמה תוחזר במלואה.
  2. הסטודנט/ית הודיע/ה על כך מראש עד ה-15 בספטמבר שלפני פתיחת שנת הלימודים- יינתן החזר של 50% מגובה המקדמה.