אודות ההתאחדות

אודות ההתאחדות ופעילותה

אודות ההתאחדות ופעילותה

התאחדות הסטודנטים בישראל הינה ארגון הגג של 64 אגודות סטודנטים בישראל ומייצגת כ-300,000 סטודנטים וסטודנטיות הלומדים באוניברסיטאות ובמכללות ברחבי הארץ. ההתאחדות הוקמה בשנת 1934 במטרה לשמור על מעמד הסטודנטים בישראל ולקדם את זכויותיהם בכל תחומי החיים. בד בבד, פועלת התאחדות הסטודנטים לקידום החברה בישראל, הן באמצעות קידום רפורמות חברתיות והן באמצעות פיתוח והשתתפות בפרויקטים של מעורבות חברתית והתנדבות. בחזון ההתאחדות, תפקיד הסטודנטים בחברה אינו מתמצה ברכישת השכלה ובקניית דעת, כי אם במעורבות אקטיבית ומתמשכת לשיפור פני החברה בה הם חיים. בנוסף, ההתאחדות מקיימת פעילות הסברה למען ישראל בקמפוסים ברחבי העולם, ונמצאת בקשר מתמיד עם ארגוני סטודנטים עולמיים, לרבות ארגוני סטודנטים יהודיים.פעילותה ועשייתה של ההתאחדות מתאפשרת באמצעות המחלקות המקצועיות האמונות על יישום המדיניות הנקבעת על-ידי יו”ר ההתאחדות ואגודות הסטודנטים המקומיות במוסדות להשכלה גבוהה. המחלקות פועלות בתחומים מעורבות חברתית, אקדמיה, מחקר ומדיניות, קשרי ממשל, קשרי חוץ והסברה בינלאומית, זכויות סטודנטים ערבים, שוויון מגדרי וזכויות אדם, מימון והנגשת מלגות ודוברות וההסברה.

0
אגודות
0
סטודנטים
0
מאז

The National Union of Israeli Students (NUIS) is an umbrella organization representing 300,000 students in 64 higher education institutes and vocational schools throughout Israel. Founded in 1934, it strives to protect and promote students’ rights, in both the academic sphere and the socio-economic aspects. In addition, it aims to strengthen the Israeli society, by leading social reforms, creating public agendas and performing social and voluntary activities. This is due to our belief that the role of students exceeds acquiring knowledge, as they have the ability and responsibility to form, build and promote the society they live in. NUIS also operates to create a joint dialogue and a relationship based on common values and understandings with students in campuses around the world. Thus, it is a member of several international student organizations, as well as Jewish students’ organizations. NUIS is comprised of professional departments enacting the policy created for the student community, by the Chairperson and the local student bodies in each of the higher education institutes. The professional departments include: Social Involvement, Human Rights and Gender Equality, Scholarships, Academic Affairs, Policy and Research, Government Relations and Lobby, Minority   Rights for Students, Foreign Relations, Spokesperson and Public Relations

0
Student Associations
0
students
0
since